Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Sergi Otagy

Agape

Hammam Sergi Otagy Ordinaryönekeý sergi giňişliginden tapawutlandyrmak üçin bu giňişligi harytlaryň gözelligini artdyryp biljek fon hökmünde kesgitleýäris. Bu kesgitleme boýunça, harytyň öz-özünden şöhle saçyp biljek wagt tapgyryny döretmek isleýäris. Şeýle hem, bu giňişlikde görkezilen her önümi dürli wagtdan ýasamak üçin wagt okuny döredýäris.

Ui Dizaýny

Moulin Rouge

Ui Dizaýny Bu taslama, öz öýjükli telefonyny Moulin Rouge mowzugy bilen bezemek isleýän adamlar üçin döredildi, emma Pari indäki Moulin Rouge hiç haçan baryp görmediler. Esasy maksat, kämilleşdirilen sanly tejribe hödürlemek we dizaýn faktorlarynyň hemmesi Moulin Rujyň keýpini göz öňüne getirmek. Sarp edijiler ekranda ýönekeý kran bilen halaýanlaryndaky dizaýn deslapky we nyşanlaryny sazlap bilerler.

Halkara Mekdep

Gearing

Halkara Mekdep Halkara Debrecen mekdebiniň konseptual tegelek görnüşi goragy, agzybirligi we jemgyýeti alamatlandyrýar. Dürli funksiýalar birleşdirilen dişli, ýaýda ýerleşdirilen setirdäki pawilionlar ýaly görünýär. Spaceeriň bölünmegi synp otaglarynyň arasynda dürli jemgyýetçilik ýerlerini döredýär. Täze kosmos tejribesi we tebigatyň hemişe bolmagy okuwçylara döredijilikli pikirlenmäge we pikirlerini görkezmäge kömek edýär. Daşarky bilim baglaryna we tokaýa alyp barýan ýollar, gurlan we tebigy gurşawyň arasynda gyzykly geçiş döredýän tegelek düşünjäni tamamlaýar.

Hususy Ýaşaýyş Jaýy

House L019

Hususy Ýaşaýyş Jaýy Tutuş öýde ýönekeý, ýöne çylşyrymly material we reňk düşünjesi ulanyldy. Ak diwarlar, agaç dub pollary we hammam we bacalar üçin ýerli hek daşy. Takyk ýasalan jikme-jiklikler duýgur rahatlyk atmosferasyny döredýär. Takyk düzülen wistalar erkin ýüzýän L görnüşindäki ýaşaýyş meýdanyny kesgitleýär.

Çyrany Oturtmak

Linear Flora

Çyrany Oturtmak Çyzykly ösümlik, Pingtung okrugynyň gülü bolan “Bougainvillea” -dan “üç” belgisi bilen ylham alýar. Çeper eserleriň aşagyndan görlen üç sany “bougainvillea” ýapragyndan başga-da dürli taraplarda üýtgeşiklikler we üç sany köpelmek bolýar. Taýwan çyrasy festiwalynyň 30 ýyllygyny bellemek üçin, yşyklandyryş dizaýnçysy Reý Teng Pai, Pingtung etrabynyň Medeniýet işleri bölümi tarapyndan festiwalyň mirasyny üýtgetmek barada habar iberip, adaty bolmadyk çyrany döretmek üçin çagyryldy. we geljegi bilen baglanyşdyrmak.

Daşky Gurşaw

25 Nano

Daşky Gurşaw 25 Nano efemeri we hemişelikligi, dogluşy we ölümi aňladýan çeper yşyk guralydyr. Durnukly gelejek üçin yzygiderli aýna gaýtadan işlemek aýlawyny döredýän “Bahar howuz aýna senagat CO., LTD” bilen işlemek, 25 Nano ideýany öz içine almak üçin gaty aýnadan tapawutlylykda serişde hökmünde birneme gowşak köpügi saýlady. Guralda, köpürjigiň ýaşaýyş sikllerinde ýagty şöhle saçýar, älemgoşara meňzeş reňk we daşky gurşawa kölegeleri proýesirläp, ulanyjynyň töwereginde düýşli atmosfera döredýär.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.