Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Mebel Ýygnamak Mebeliň

Phan

Mebel Ýygnamak Mebeliň Phan kolleksiýasy, Taý konteýner medeniýeti bolan Phan konteýnerinden ylham alýar. Dizaýner, Phan konteýnerleriniň gurluşyny güýçlendirýän mebelleriň gurluşyny ulanýar. Döwrebap we ýönekeý edýän görnüşi we jikme-jiklikleri dizaýn ediň. Dizaýner, beýlekilerden tapawutly çylşyrymly we üýtgeşik jikme-jiklik döretmek üçin lazer bilen kesilen tehnologiýany we CNC agajy bilen eplenýän metal list enjamyny ulandy. Gurluşyň uzyn, güýçli, ýöne ýeňil bolmagy üçin üstü poroşok bilen örtülen ulgam bilen tamamlandy.

Maýyplar

Ancer Dynamic

Maýyplar Maýyp arabasynyň öňüni alýan ýatylýan ýer Ancer, diňe hereketleriniň suwuklygyna däl-de, hassanyň rahatlygyna, esasanam uzak wagtlap ulanýanlara ünsi jemleýär. Täzeçillik dizaýny, oturgyç ýassygynda gurlan dinamiki howa ýassygy we aýlanýan tutawaç bilen adaty maýyplar oturgyjyndan tapawutlandyrýar. Köp tagallalar bilen maýyplar oturgyjynyň dizaýny tamamlandy we ýatylýan ýerleriň öňüni almaga kömek etdi. Çözüw we dizaýn ýörelgeleri, hakyky ulanyjy tejribesine alyp barýan maýyplar ulanyjylaryndan toplanan netijelere esaslanýar.

3D Animasiýa

Alignment to Air

3D Animasiýa Döredijilik harp animasiýasy barada aýdylanda bolsa, Jin A. elipbiýinden başlady we düşünje ädimine gezek gelende, şol bir wagtyň özünde aktiw, ýöne şol bir wagtyň özünde guraýan pelsepesinde şöhlelenýän has güýçli keýpleri görmäge synanyşdy. Wayolda, bu taslamanyň ady bolan howa bilen deňleşmek ýaly pikirleri üçin düýpli durýan gapma-garşy sözleri tapdy. Şuny göz öňünde tutup, animasiýa birinji sözde has takyk we näzik pursatlary hödürleýär. Başga bir tarapdan, bu soňky harpy görkezmek üçin has çeýe we gowşak wibe bilen gutarýar.

Web Dizaýny We Ux Webiň

Si Me Quiero

Web Dizaýny We Ux Webiň Sí, Me Quiero web sahypasy, özüň bolmaga kömek edýän giňişlikdir. Taslamany amala aşyrmak üçin söhbetdeşlikler geçirilmeli we aýal-gyzlar bilen baglanyşykly sosial we medeni kontekst öwrenilmeli; jemgyýetdäki we özi bilen görkezişi. Webiň ýoldaş boljakdygy we özüni söýmäge kömek etmek çemeleşmesi bilen amala aşyryljakdygy barada netijä gelindi. Dizaýnda, müşderi tarapyndan neşir edilen kitabyň markasynyň reňklerine belli hereketlere ünsi çekmek üçin gyzyl kontrastlary ulanyp, bitarap sesler bilen ýönekeýlik görkezilýär. Ylham konstruktiwizm sungatyndan geldi.

Çakyr Etiketkasynyň Dizaýny

314 Pi

Çakyr Etiketkasynyň Dizaýny Şeraby dadyp görmek bilen synag etmek, täze ýollara we dürli yslara alyp barýan hemişelik prosesdir. Pi-iň çäksiz yzygiderliligi, soňkusyny bilmän tükeniksiz onluklar bilen manysyz san, bu çakyrlaryň sulfitsiz adynyň ylhamydy. Dizaýn, 3,14 çakyr seriýasynyň aýratynlyklaryny suratlaryň ýa-da grafikalaryň arasynda gizlemegiň ýerine ünsi özüne çekmegi maksat edinýär. Minimalistik we ýönekeý çemeleşmeden soň, bellik diňe bu tebigy çakyrlaryň hakyky aýratynlyklaryny görkezýär, sebäbi Oenologyň depderinde görüp bolýar.

Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi

Solar Skywalks

Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi Dünýädäki paýtagtlar, Pekin ýaly, köp hereketli arteriýalardan geçýän köp sanly köpri bar. Olar köplenç özüne çekiji bolup, umumy şäher täsirini peseldýärler. Dizaýnerleriň aýak köprülerini estetiki, güýç öndürýän PV modullary bilen örtmek we olary özüne çekiji şäher nokatlaryna öwürmek pikiri diňe bir dowamly bolman, eýsem şäher keşbinde özüne çekiji heýkeltaraşlyk dürlüligini döredýär. Aýak köprüleriniň aşagyndaky elektron awtoulag ýa-da E-welosiped zarýad beriş stansiýalary gün energiýasyny göni ýerinde ulanýarlar.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.