Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Azyk Bukjasy

Kuniichi

Azyk Bukjasy Adaty ýapon konserwirlenen nahary Tsukudani dünýäde kän tanalmaýar. Dürli deňiz önümleri we gury maddalary birleşdirýän soya sousy esasly bişirilen tagam. Täze paketde adaty ýapon nagyşlaryny döwrebaplaşdyrmak we ingredientleriň aýratynlyklaryny beýan etmek üçin döredilen dokuz sany bellik bar. Täze marka nyşany, bu däbi geljek 100 ýyl dowam etdirmek umydy bilen döredildi.

Bal

Ecological Journey Gift Box

Bal Bal sowgat gutusynyň dizaýny, köp ýabany ösümlikler we gowy tebigy ekologiýa gurşawy bolan Şenongjiýanyň “ekologiki syýahatyndan” ylham alýar. Ecerli ekologiki gurşawy goramak dizaýnyň döredijilik temasydyr. Dizaýn, ýerli tebigy ekologiýany we seýrek duş gelýän we howp astyna düşýän bäş sany birinji derejeli goralýan haýwanlary görkezmek üçin Hytaýyň adaty kagyz kesilen sungatyny we kölegeli gurjak sungatyny öz içine alýar. Tebigat we daşky gurşawy goramak düşünjesini görkezýän gaplama materiallarynda gödek ot we agaç kagyzy ulanylýar. Daşarky guty gaýtadan ulanmak üçin ajaýyp ammar hökmünde ulanylyp bilner.

Aşhana Tabagy

Coupe

Aşhana Tabagy Bu tabure, bitarap oturgyç ýagdaýyny saklamaga kömek etmek üçin niýetlenendir. Dizaýn topary, adamlaryň gündelik hereketlerine syn etmek bilen, çalt arakesmede aşhanada oturmak ýaly gysga wagtyň içinde oturgyçlarda oturmagyň zerurlygyny tapdy, bu topara şeýle häsiýeti ýerleşdirmek üçin ýörite bu tabagy döretmäge ylham berdi. Bu tabure minimal bölekler we gurluşlar bilen bezelip, önümleriň öndürijiligini göz öňünde tutup, tabagy alyjylar we satyjylar üçin elýeterli we tygşytly edýär.

Animasiýa Gif Bilen Infografik

All In One Experience Consumption

Animasiýa Gif Bilen Infografik “All In One Experience Consumption” taslamasy, çylşyrymly söwda merkezlerine gelýänleriň maksady, görnüşi we sarp edilişi ýaly maglumatlary görkezýän Uly Maglumat Infografikasydyr. Esasy mazmun Uly Maglumatlaryň derňewinden alnan üç sany wekilçilikli düşünjelerden durýar we ähmiýet tertibine görä ýokardan aşaklygyna ýerleşdirilýär. Grafika izometrik usullar bilen ýerine ýetirilýär we her dersiň wekil reňkini ulanmak üçin toparlara bölünýär.

Film Afişasy

Mosaic Portrait

Film Afişasy “Mozaikanyň portreti” çeper filmi konsepsiýa afişasy hökmünde çykdy. Esasan jyns taýdan zorlanan bir gyzyň hekaýasyny aýdýar. Ak reňkde adatça ölüm metaforasy we päkligiň nyşany bar. Bu afişa, dymmagyň aňyrsynda has güýçli duýgyny görkezmek üçin bir gyzyň asuda we mylaýym ýagdaýynyň aňyrsynda "ölüm" habaryny gizlemegi saýlaýar. Şol bir wagtyň özünde, dizaýner çeper elementleri we teklip ediji nyşanlary birleşdirip, film eserleriniň has giňişleýin pikirlenmegine we gözlegine sebäp boldy.

Kir Ýuwmak

Brooklyn Laundreel

Kir Ýuwmak Içerki ulanmak üçin kir guşak. Japaneseapon kagyzlaryndan has kiçi ykjam korpus, lenta ölçegine meňzeýär, üstünde nurbat ýok. Uzynlygy 4 m bolan kemerde jemi 29 deşik bar, her deşik eşik gysgyçsyz palto saklaýjyny saklap we saklap bilýär, çalt guramak üçin işleýär. Antibakterial we galyndylara garşy poliuretandan ýasalan guşak, howpsuz, arassa we güýçli materialdan. Iň köp ýük 15 kg. 2 sany çeňňek we aýlanýan korpus köp usully ulanmaga mümkinçilik berýär. Kiçijik we ýönekeý, ýöne bu içerde kir ýuwmak üçin gaty peýdaly. Aňsat işlemek we akylly gurnamak otagyň islendik görnüşine laýyk geler.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.