Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Howpsuzlyk Enjamy

G2 Face Recognition

Howpsuzlyk Enjamy ýokary hilli materiallar we dizaýnyň ýönekeýligi bu howpsuzlyk ýüzüni tanamak enjamyny ajaýyp, ajaýyp we ygtybarly edýär. Dünýädäki iň çalt we iň takyk birine öwürmek üçin içindäki ösen tehnologiýa, hiç kim onuň algoritmini aldap bilmez. Atmosferaly suw geçirmeýän önüm, iň sowuk ofisde-de daşky gurşawy döretmek üçin arka tarapda yşyk getirdi. Ykjam ululygy ony hemme ýerde diýen ýaly ýerleşdirýär we şekil keseligine ýa-da dikligine ýerleşmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : G2 Face Recognition, Dizaýnerleriň ady : Nicola Zanetti, Müşderiniň ady : T&D technology Shanghai co Ltd.

G2 Face Recognition Howpsuzlyk Enjamy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.