Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerki Dizaýn Içerki

Corner Paradise

Içerki Dizaýn Içerki Saýt köp ulagly şäheriň bir burçunda ýerleşýändigi sebäpli, poluň peýdalaryny, giňişlik praktikasyny we binagärlik estetikasyny saklap, şowhunly töwerekde rahatlygy nädip tapyp bolar? Bu sorag başda dizaýny gaty kynlaşdyrdy. Gowy yşyklandyryş, howa çalşygy we meýdan çuňlugynyň şertlerini saklamak bilen ýaşaýyş jaýynyň gizlinligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin dizaýner batyrgaý teklip berdi, içki peýza .y döretdi. Threeagny üç gatly kub binany gurmak we öň we arka howlulary atriumda geçirmek , gök öwüsýän we suw peýza .yny döretmek.

Ýaşaýyş Jaýy

Oberbayern

Ýaşaýyş Jaýy Dizaýner, giňişligiň baýlygynyň we ähmiýetiniň biri-biri bilen baglanyşykly we garaşly adamyň, giňişligiň we daşky gurşawyň bitewiliginden gelip çykýan durnuklylykda ýaşaýandygyna ynanýar; şonuň üçin ägirt uly özboluşly materiallar we gaýtadan işlenen galyndylar bilen bu düşünje, daşky gurşaw bilen bilelikde ýaşamagyň dizaýn stili üçin öý we ofisiň utgaşmasy dizaýn studiýasynda materiallaşdyrylýar.

Konseptual Sergi

Muse

Konseptual Sergi Muse, sazyň dürli usullaryny üpjün edýän üç sany gurnama tejribesi arkaly adamyň aýdym-saz duýgusyny öwrenýän synag synag taslamasydyr. Birinjisi termo-işjeň materialy ulanmak bilen diňe sensasiýa, ikinjisi saz giňişligine dekodlanan duýgyny görkezýär. Iň soňkusy, saz belligi bilen wizual görnüşleriň arasyndaky terjime. Adamlara gurnamalar bilen täsirleşmek we sazy öz düşünjeleri bilen wizual öwrenmek maslahat berilýär. Esasy habar, dizaýnerleriň duýgynyň iş ýüzünde olara nähili täsir etjekdigini bilmelidir.

Marka Şahsyýeti

Math Alive

Marka Şahsyýeti Dinamiki grafiki hereketler, garyşyk okuw gurşawynda matematikanyň öwreniş täsirini baýlaşdyrýar. Matematikadan parabolik grafikler logotip dizaýnyna ylham berdi. A we V harplar, mugallym bilen okuwçynyň özara täsirini görkezýän üznüksiz setir bilen baglanyşdyrylýar. “Math Alive” ulanyjylary matematikada jadylaýjy çagalar bolmaga ugrukdyrýar diýen habary berýär. Esasy wizuallar abstrakt matematika düşünjeleriniň üç ölçegli grafika öwrülmegini görkezýär. Kynçylyk, maksatly diňleýjiler üçin gyzykly we özüne çekiji şertleri bilim tehnologiýasy markasy hökmünde hünär ussatlygy bilen deňleşdirmekdi.

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý

Biroi

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý Biroi, özüni oda taşlaýan we öz külünden täzeden dörän asmanyň meşhur feniksinden ylham alýan 3D çap edilen şaý-sepler seriýasy. Gurluşy emele getirýän dinamiki çyzyklar we üstünde ýaýran Woronoi nagşy, ýanýan alawdan janlanýan we asmana uçýan feniksi alamatlandyrýar. Nusga, gurluşa dinamika duýgusyny berýän ýeriň üstünden akmak üçin ululygyny üýtgedýär. Heýkeltaraşlygyň özünde barlygyny görkezýän dizaýn, geýenlere özboluşlylygyny çekip, öňe ädim ätmäge batyrlyk berýär.

Sungat Sungatyň

Supplement of Original

Sungat Sungatyň Derýa daşlaryndaky ak damarlar ýüzlerde tötänleýin nagyşlara sebäp bolýar. Käbir derýa daşlarynyň saýlanylmagy we olaryň tertibi bu nagyşlary latyn harplary görnüşinde nyşanlara öwürýär. Daşlar biri-biriniň gapdalynda dogry ýagdaýda bolanda sözler we sözlemler şeýle döredilýär. Dil we aragatnaşyk ýüze çykýar we olaryň alamatlary eýýäm bar bolan zatlaryň goşundysyna öwrülýär.