Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Arch

Halka Dizaýner, arka gurluşlarynyň we älemgoşaryň görnüşinden ylham alýar. Iki sany motif - arka görnüşi we damja görnüşi, bir 3 ölçegli görnüşi döretmek üçin birleşdirilýär. Minimal setirleri we formalary birleşdirip, ýönekeý we umumy hereketleri ulanmak bilen, energiýa we ritmiň akmagy üçin giňişlik berip, batyrgaý we oýnawaç edilen ýönekeý we owadan halka bolýar. Dürli burçlardan halkanyň görnüşi üýtgeýär - damja görnüşi öň burçdan, arka görnüşi gapdal burçdan we haç ýokarky burçdan seredilýär. Bu geýýän adam üçin höwes döredýär.

Halka

Touch

Halka Simpleönekeý bir hereket bilen, degmek hereketi baý duýgulary berýär. “Touch” halkasy arkaly dizaýner bu ýyly we şekilsiz duýgyny sowuk we gaty metal bilen ýetirmegi maksat edinýär. 2 egrini birleşdirip, 2 adamyň el tutmagyny teklip edýän halka emele getirýär. Ringagdaýy barmakda aýlananda we dürli tarapdan seredilende halka tarapyny üýtgedýär. Birikdirilen bölekler barmaklaryňyzyň arasynda ýerleşende, halka sary ýa-da ak görünýär. Birikdirilen bölekler barmakda ýerleşdirilende, sary we ak reňkden bilelikde lezzet alyp bilersiňiz.

Içerki Umumy Ýerler Içerki

Highpark Suites

Içerki Umumy Ýerler Içerki “Highpark Suites” umumy meýdançalary şäherdäki “Gen-Y” ýaşaýyş durmuşynyň ýaşyl ýaşaýyş, işewürlik, dynç alyş we jemgyýet bilen üznüksiz birleşmegini öwrenýär. Wah faktorly lobbilerden başlap, heýkeltaraş asman kortlaryna, iş zallaryna we gülkünç mejlis otaglaryna çenli bu amatly ýerler ýaşaýjylaryň öýleriniň giňelmegi hökmünde ulanylmagy üçin niýetlenendir. Içerki açyk açyk ýaşaýyş, çeýeligi, interaktiw pursatlary we şäher reňkleriniň we dokumalarynyň palitrasy bilen ylhamlanan MIL Design, her giňişligiň ýaşaýjylary we tropiki gurşawy göz öňünde tutýan özboluşly, dowamly we bitewi jemgyýet döretmek üçin serhetleri öňe sürdi.

Kitap Dükany, Söwda Merkezi

Jiuwu Culture City , Shenyang

Kitap Dükany, Söwda Merkezi “Jato Design” -a adaty kitap dükanyny dinamiki, köp ulanylýan giňişlige öwürmek tabşyryldy - diňe bir söwda merkezi bolman, eýsem kitapdan ylham alýan wakalaryň medeni merkezi we başgalar. Merkez merkezi, tomaşaçylaryň ajaýyp dizaýnlar bilen güýçlendirilen has ýeňil tonna agaçdan ýasalan gurşawa geçýän “gahryman” giňişligidir. Çyra meňzeş pileler potolokdan asylýar, basgançaklar myhmanlary basgançaklarda oturmaga we okamaga höweslendirýän umumy giňişlik bolup hyzmat edýär.

Afişa

Cells

Afişa 2017-nji ýylyň 19-njy iýulynda PIY Awstraliýanyň Melburn şäherinde kiçi bina gurdy. Bu 761 bölekden ybarat kiçijik gala bolup, oňa & quot; Öýjükler & quot; diýip at berdiler. Düwünler el bilen öwrülen sapak tenon we göni tenon görnüşinde düzülendir, & quot; Gündogar Tenon & amp; Günbatar Mortise & quot;. Üýtgeýän tekjeler, okuw we aýakgap aýakgaplary we ş.m. önümlerini tapyp bilersiňiz, bularyň hemmesi bölünip, bir organizmde jemlenýär. Soň bolsa, olaryň erkin ösmek islegini duýarsyňyz.

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

Stories Container

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Konteýner ýükleri ýerlere daşaýar. Myhmanhana syýahatçylar üçin dynç alyş ýerleri bilen üpjün edýär. Wagtlaýyn dynç alyş ýeri olaryň umumylyklarydyr. Şonuň üçin "konteýner" -i myhmanhana düşünjesi hökmünde ulanyň. Myhmanhana diňe bir dynç alyş mekany däl, eýsem şahsyýeti hem bar. Her otagyň öz aýratynlygy we şahsyýeti bar. Şonuň üçin aşakdaky ýaly sekiz dürli toplum dörediň: Indulge, Evolve, WabiSabi, Parlak gül, Pantone, Fantaziýa, Syýahat we Ballerina. Durnuk jaýy diňe bir dynç alýan ýer däl, eýsem ruhuňyzy üpjün ediji stansiýa.