Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Açylyş Ady

Pop Up Magazine

Açylyş Ady Taslama, gaçmak meselelerini (2019-njy ýyl üçin tema) abstrakt we akymly öwrenmek, ondan üýtgeşmeleri, täze zatlary we netijeleri görkezmek üçin syýahat boldy. Thehli wizuallar arassa we tomaşa etmek üçin amatly, gaçmak hereketinden oňaýsyz hakykatdan tapawutlylykda. Dizaýn yzygiderli üýtgeýär we animasiýadaky morfing şekilleri haýsydyr bir ýagdaý sebäpli ýüze çykan täzeden öwreniş hereketini görkezýär. Gaçmagyň dürli manylary, düşündirişleri bar we nukdaýnazary oýnamakdan çynlakaý üýtgeýär.

Mahabat

Insect Sculptures

Mahabat Her bölek, daş-töwereginden we iýýän iýmitlerinden ruhlanan mör-möjekleriň heýkellerini döretmek üçin elde ýasalypdyr. Çeper eser, Doom web sahypasynyň üsti bilen belli bir öý zyýan berijilerini kesgitlemek üçin çagyryş hökmünde ulanyldy. Bu heýkeller üçin ulanylýan elementler gereksiz howlulardan, zibil taşlanýan ýerlerden, derýa ýataklaryndan we super bazarlardan alyndy. Her mör-möjek ýygnanandan soň surata düşürildi we fotoshopda ýerleşdirildi.

Doňdurma

Sister's

Doňdurma Bu gaplama, Sisters doňdurma kompaniýasy üçin niýetlenendir. Dizaýn topary, bu önümi öndürijileri ýada salýan üç aýaly her doňdurmanyň tagamyndan gelýän bagtly reňk görnüşinde ulanmaga synanyşdy. Dizaýnyň her bir tagamynda doňdurma pf görnüşi, doňdurma gaplamasynyň gyzykly we täze keşbini görkezýän gahrymanyň saçlary hökmünde ulanylýar. Bu dizaýn, täze görnüşinde bäsdeşleriniň arasynda uly ünsi çekdi we satuwy ýokary boldy. Dizaýn özboluşly we döredijilik gaplamalaryny döretmäge synanyşýar.

Çüýşe

Herbal Drink

Çüýşe Olaryň düşünjesiniň esasy emosional elementdir. Işlenip düzülen at we dizaýn düşünjesi müşderiniň duýgularyna we duýgularyna gönükdirilendir, olar zerur tekjäniň gapdalynda adamy duruzmak we beýleki markalaryň köpüsinden saýlamak maksadyna hyzmat edýär. Olaryň bukjasynda gül ekstraktlarynyň, gül görnüşlerine meňzeýän ak farfor çüýşesinde gönüden-göni çap edilen reňkli nagyşlar görkezilýär. Tebigy önümiň keşbini wizual taýdan nygtaýar.

Çakyr

Essenzza

Çakyr Şerabyň dizaýny, gelip çykan ýurdy we şäher köp üns berdi. Miniatýura we adaty suratlarda gözläň. Gymmat bahalar, maksada ýetmek üçin adaty lýuks çakyr çüýşesiniň dizaýnynyň gaty täsirli bolandygyny aňladýar. Dizaýnda ulanylan motif, arabeskler. Bu motiwler Eýranyň laklanan suratyndan çekildi. Dizaýn özboluşly we döredijilik dizaýnlaryny döretmäge synanyşýar we içerki manyly dizaýny döretmäge we möhüm habary bermäge çalyşýar.

Şireli Gaplamak Gaplamanyň

Pure

Şireli Gaplamak Gaplamanyň Arassa şire düşünjesiniň esasy emosional elementdir. Işlenip düzülen at we dizaýn düşünjesi müşderiniň duýgularyna we duýgularyna gönükdirilendir, olar zerur tekjäniň gapdalynda adamy duruzmak we beýleki markalaryň köpüsinden saýlamak maksadyna hyzmat edýär. Paket miwe ekstraktlarynyň, miweleriň görnüşine meňzeýän aýna çüýşede gönüden-göni çap edilen reňkli nagyşlary görkezýär. Tebigy önümleriň keşbini wizual taýdan nygtaýar.