Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çilim / Sakgyç Binasy

Smartstreets-Smartbin™

Çilim / Sakgyç Binasy Üýtgeşik mümkinçiliklere eýe bolan köp patentlenen hapalar, Smartbin ™ bar bolan köçe infrastrukturasyny ekiz, lampa postunyň ýa-da bellik postunyň islendik ululygyna ýa-da görnüşine ýa-da diwarlara, demirýollara we plintlere ýeke-täk görnüşde gurýar. Bu, köçe sahnasyna bidüzgünçilik goşmazdan, elmydama elýeterli bolan çilim we sakgyç hapalary üçin torlary döretmek üçin bar bolan köçe emläklerinden täze, garaşylmadyk bahany çykarýar. “Smartbin”, çilim we sakgyç hapalaryna täsirli jogap bermek arkaly dünýädäki şäherlerde köçe idegini üýtgedýär.

Web Sahypasy

Illusion

Web Sahypasy “Scene 360” magazineurnaly “Illusion” -ny 2008-nji ýylda çykarýar we 40 milliondan gowrak sapar bilen iň üstünlikli taslama öwrülýär. Sahypa sungatda, dizaýnda we filmde ajaýyp döredijilikleri görkezmäge bagyşlanýar. Giperrealistik tatuirovkalardan täsin peýza. Suratlaryna çenli ýazgylaryň saýlanylmagy okyjylary köplenç “WOW!” Diýmäge mejbur eder.

Sowgat Gutusy

Jack Daniel's

Sowgat Gutusy Jek Danieliň Tennessi viski üçin kaşaň sowgat gutusy diňe bir içindäki çüýşäni goşmak bilen adaty guty däl. Bu özboluşly paket gurluşygy ajaýyp dizaýn aýratynlygy üçin, şol bir wagtyň özünde howpsuz çüýşäni eltmek üçin işlenip düzüldi. Uly açyk penjireleriň kömegi bilen gutujygy görüp bileris. Göni gutudan gelýän ýagtylyk viskiň asyl reňkini we önümiň arassalygyny görkezýär. Gutynyň iki tarapy açyk bolsa-da, burulýan berklik gaty gowy. Sowgat gutusy düýbünden kartondan ýasalyp, gyzgyn möhürleme we nagyş elementleri bilen örtülen doly mat.

Çyzgylar Döşi

Labyrinth

Çyzgylar Döşi “ArteNemus” -yň “Labyrinth”, binagärlik keşbi, şäherdäki köçeleri ýada salýan ýelekli ýoly bilen nygtalýan çyzgylardyr. Çyzgylaryň ajaýyp düşünjesi we mehanizmi onuň aşaky meýilnamasyny doldurýar. Akja we gara reňkli şkafyň gapma-garşy reňkleri, şeýle hem ýokary hilli ussatlyk Labyrinth-iň aýratyn görnüşini görkezýär.

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Scarlet Ibis

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň Taslama, “Scarlet Ibis” -iň we onuň tebigy gurşawynyň sanly suratlarynyň yzygiderliligi bolup, guşuň ulalmagy bilen reňkine we joşgunly reňkine aýratyn üns berilýär. Bu eser özboluşly aýratynlyklary üpjün edýän hakyky we hyýaly elementleri birleşdirýän tebigy gurşawyň arasynda ösýär. Gyrmyzy ibis, Wenesuelanyň demirgazygyndaky kenarlarda we batgalyklarda ýaşaýan Günorta Amerikanyň ýerli guşy we janly gyzyl reňk tomaşaçy üçin wizual tomaşa edýär. Bu dizaýn, gyrmyzy ibisleriň ajaýyp uçuşyny we tropiki haýwanat dünýäsiniň janly reňklerini görkezmegi maksat edinýär.

Logo

Wanlin Art Museum

Logo Wanlin sungat muzeýi Wuhan uniwersitetiniň şäherçesinde ýerleşýändigi sebäpli, döredijiligimiz aşakdaky aýratynlyklary görkezmelidir: Adaty sungat galereýasynyň taraplaryny öz içine alýan talyplar sungata hormat goýmak we baha bermek üçin merkezi ýygnak nokady. Şeýle hem 'gumanistik' hökmünde duş gelmeli boldy. Kollej okuwçylary durmuşynyň başlangyç setirinde duranynda, bu sungat muzeýi okuwçylaryň sungatyna baha bermek üçin açylyş bölümi bolup durýar we sungat olara ömürlik ýoldaşlyk eder.