Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köýnek Gaplamak Gaplamanyň

EcoPack

Köýnek Gaplamak Gaplamanyň Bu köýnek gaplamasy, hiç hili plastmassa ulanman adaty gaplama görnüşini aýratynlaşdyrýar. Bar bolan galyndy akymyny we önümçilik prosesini ulanyp, bu önüm öndürmek üçin diňe bir ýönekeý bolman, eýsem esasy materiallary hiç zada ýok etmek üçin gaty ýönekeýdir. Önüm ilki basylyp, soňra bolsa üýtgeşik we gyzykly duýulýan özboluşly gurluş önümini döretmek üçin, kesmek we çap etmek arkaly kompaniýanyň markasy bilen kesgitlenip bilner. Estetika we ulanyjy interfeýsi önümiň durnuklylygy ýaly ýokary derejede geçirildi.

Konsol

Qadem Hooks

Konsol “Qadem Hooks” tebigatdan ylham alýan konsol funksiýasy bolan sungat eseri. Bugdaýy bir obadan beýlekisine daşamak üçin “Qadem” (köne agaç gatyryň eýer arkasy) bilen bilelikde ulanylan dürli reňkli ýaşyl köne çeňňeklerden ybarat. Çeňňekler köne bugdaý otlaýyş tagtasyna berkidilýär we tamamlanýar üstünde aýna panel bilen.

Konsol

Mabrada

Konsol Daşdan ýasalan reňkli agaçdan ýasalan özboluşly konsol, ottoman döwrüne degişli köne hakyky kofe ýylmaýjyny görkezýär. Iordaniýaly kofe sowadyjy (Mabrada) köpeldilip, heýkeltaraş bolup, ýylmaýjy oturýan konsolyň ters tarapynda aýaklaryň biri hökmünde durmak üçin, faýly ýa-da otag üçin özüne çekiji eser döretdi.

Korporatiw Şahsyýet

Jae Murphy

Korporatiw Şahsyýet Negativearamaz giňişlik ulanylýar, sebäbi tomaşaçylary gyzyklandyrýar we şol Aha pursatyny başdan geçirenlerinden soň derrew halaýarlar we ýatda saklaýarlar. Logotip belliginde J, M baş harplar, otrisatel giňişlige girizilen kamera we üçburçluk bar. Jae Merfi köplenç çagalary surata düşürýändigi sebäpli, ady bilen döredilen uly basgançaklar we pes ýerleşdirilen kamera çagalaryň hoşniýetlidigini görkezýär. Corporate Identity dizaýnynyň üsti bilen logotipdäki negatiw giňişlik pikiri hasam ösdürilýär. Her elemente täze bir ölçeg goşýar we “Adaty adaty däl görnüş” şygaryny dogry edýär.

Iki Oturgyç

Mowraj

Iki Oturgyç Mowraj, iki orunlyk Müsür we Got stilleriniň ruhuny özünde jemlemek üçin niýetlenendir. Onuň görnüşi, Nowragdan alnan, etiň antililuwiýa düýp manysyna zyýan bermezden gotiň şaý-seplerini şekillendirmek üçin üýtgedilen bugdaý çanagynyň Müsür görnüşi. Dizaýn, iki elinde we aýagynda Müsüriň elde dokalan nagyşlary, şeýle hem boltlar we çekiş halkalary bilen bezelen baý mahmal mebeller, gotiň daşky görnüşi ýaly orta asyrlara eýe bolan gara lakly.

Korporatiw Şahsyýet

Predictive Solutions

Korporatiw Şahsyýet Predictive Solutions, prognoz analitikasy üçin programma üpjünçiligini üpjün ediji. Kompaniýanyň önümleri, bar bolan maglumatlary seljermek arkaly çaklamalary amala aşyrmak üçin ulanylýar. Kompaniýanyň belligi - tegelegiň pudaklary - tort çyzgylarynyň grafikasyna meňzeýär, şeýle hem profildäki gözüň gaty stilleşdirilen we ýönekeýleşdirilen şekili. "Lightagtylyk berýän" marka platformasy, ähli marka grafikalary üçin hereketlendiriji. Üýtgeýän, abstrakt suwuklyk görnüşleri we tematiki ýönekeýleşdirilen suratlar dürli programmalarda goşmaça grafika hökmünde ulanylýar.