Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Jae Murphy

Korporatiw Şahsyýet Negativearamaz giňişlik ulanylýar, sebäbi tomaşaçylary gyzyklandyrýar we şol Aha pursatyny başdan geçirenlerinden soň derrew halaýarlar we ýatda saklaýarlar. Logotip belliginde J, M baş harplar, otrisatel giňişlige girizilen kamera we üçburçluk bar. Jae Merfi köplenç çagalary surata düşürýändigi sebäpli, ady bilen döredilen uly basgançaklar we pes ýerleşdirilen kamera çagalaryň hoşniýetlidigini görkezýär. Corporate Identity dizaýnynyň üsti bilen logotipdäki negatiw giňişlik pikiri hasam ösdürilýär. Her elemente täze bir ölçeg goşýar we “Adaty adaty däl görnüş” şygaryny dogry edýär.

Iki Oturgyç

Mowraj

Iki Oturgyç Mowraj, iki orunlyk Müsür we Got stilleriniň ruhuny özünde jemlemek üçin niýetlenendir. Onuň görnüşi, Nowragdan alnan, etiň antililuwiýa düýp manysyna zyýan bermezden gotiň şaý-seplerini şekillendirmek üçin üýtgedilen bugdaý çanagynyň Müsür görnüşi. Dizaýn, iki elinde we aýagynda Müsüriň elde dokalan nagyşlary, şeýle hem boltlar we çekiş halkalary bilen bezelen baý mahmal mebeller, gotiň daşky görnüşi ýaly orta asyrlara eýe bolan gara lakly.

Korporatiw Şahsyýet

Predictive Solutions

Korporatiw Şahsyýet Predictive Solutions, prognoz analitikasy üçin programma üpjünçiligini üpjün ediji. Kompaniýanyň önümleri, bar bolan maglumatlary seljermek arkaly çaklamalary amala aşyrmak üçin ulanylýar. Kompaniýanyň belligi - tegelegiň pudaklary - tort çyzgylarynyň grafikasyna meňzeýär, şeýle hem profildäki gözüň gaty stilleşdirilen we ýönekeýleşdirilen şekili. "Lightagtylyk berýän" marka platformasy, ähli marka grafikalary üçin hereketlendiriji. Üýtgeýän, abstrakt suwuklyk görnüşleri we tematiki ýönekeýleşdirilen suratlar dürli programmalarda goşmaça grafika hökmünde ulanylýar.

Korporatiw Şahsyýet

Glazov

Korporatiw Şahsyýet Glazow şol bir şäherdäki mebel zawody. Zawod arzan mebel öndürýär. Şeýle mebelleriň dizaýny gaty umumy bolansoň, aragatnaşyk düşünjesini asyl "agaç" 3D harplara esaslamak kararyna gelindi, şonuň ýaly harplardan düzülen sözler mebel toplumlaryny alamatlandyrýar. Hatlar "mebel", "ýatylýan otag" we ş.m. sözleri ýa-da kolleksiýa atlaryny düzýär, mebel böleklerine meňzeş görnüşde ýerleşdirilýär. Görkezilen 3D harplar mebel shemalaryna meňzeýär we kanselýariýada ýa-da markany tanamak üçin surat fonlarynda ulanylyp bilner.

Tipografi

Red Script Pro typeface

Tipografi Red Script Pro, täze aragatnaşyk tehnologiýalary we alternatiw aragatnaşyk görnüşleri üçin bizi erkin harp görnüşleri bilen sazlaşykly baglanyşdyrýan özboluşly şriftdir. “IPad” bilen ylhamlanan we Çotgalarda dizaýn edilen, özboluşly ýazuw stilinde beýan edilýär. Iňlis, grek we kiril elipbiýini öz içine alýar we 70-den gowrak dili goldaýar.

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Loving Nature

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň Tebigaty söýmek, tebigata, ähli janly-jandarlara bolan söýgini we hormaty görkezýän sungat eserleriniň taslamasydyr. Gabriela Delgado her bir suratda reňklere aýratyn üns berýär, oňat, ýöne ýönekeý tamamlanmak üçin sazlaşykly garyşýan elementleri saýlap alýar. Gözleg we dizaýna bolan hakyky söýgüsi, fantastikadan başlap oýlap tapyşa çenli element elementleri bilen janly reňkli bölekleri döretmäge içgin ukyp berýär. Medeniýeti we şahsy tejribeleri kompozisiýalary tebigat we şadyýanlyk bilen islendik atmosferany owadanlaşdyrjak ajaýyp wizual hekaýalara öwürýär.