Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çyzgylar Döşi

Black Labyrinth

Çyzgylar Döşi “ArteNemus” üçin Ekhard Begeriň “Black Labyrinth”, Aziýanyň lukmançylyk şkaflaryndan we Bauhaus stilinden ylham alýan 15 çyzgyly dik çyzgydyr. Garaňky binagärlik görnüşi, gurluşyň töwereginde aýnalanan üç sany fokus nokady bolan açyk bazar şöhleleri arkaly janlanýar. Wertikal çyzgylaryň aýlanýan bölümi bilen düşünjesi we mehanizmi eseri özüne çekiji görnüşini berýär. Agaç gurluşy gara reňkli şkaf bilen örtülendir, marquetri bolsa alawly akja görnüşinde ýasalýar. Şepbik atlas gutarmak üçin ýaglanýar.

Şäher Heýkelleri

Santander World

Şäher Heýkelleri “Santander World”, “Santander 2014” ýelkenli dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek üçin sungaty belleýän we Santander (Ispaniýa) şäherini gurşap alýan heýkeller toparyny öz içine alýan köpçülikleýin sungat çäresidir. Heýkelleriň beýikligi 4,2 metr, polatdan ýasalan we hersi olardan dürli wizual suratkeşler ýasaýarlar. Bölekleriň her biri, 5 yklymyň biri bolan medeniýeti aňladýar. Munuň manysy, dürli sungat işgärleriniň gözüniň alnynda medeni dürlülige bolan söýgini we hormaty parahatçylygyň guraly hökmünde görkezmek we jemgyýetiň dürlüligi aç-açan garşylaýandygyny görkezmekdir.

Afişa

Chirming

Afişa Sook ýaş wagty dagda bir owadan guşy gördi, ýöne guş çalt uçup gitdi we diňe ses galdyrdy. Guşy tapmak üçin asmana seretdi, ýöne agaç şahalary we tokaýlary görüpdi. Guş aýdym aýtmagyny dowam etdirdi, ýöne nirededigini bilenokdy. Guş çagalykdan agaç şahalary we uly tokaýdy. Bu tejribe ony tokaý ýaly guşlaryň sesini göz öňüne getirmäge mejbur etdi. Guşlaryň sesi aňy we bedeni rahatlandyrýar. Bu onuň ünsüni özüne çekdi we muny şypa we meditasiýany şekillendirýän mandala bilen birleşdirdi.

Katalog

Classical Raya

Katalog Hari Raýa hakda bir zat - geçen ýylky Raýanyň aýdymlary şu güne çenli adamlaryň ýüregine ýakyn bolmagydyr. Bularyň hemmesini 'Klassiki Raýa' mowzugyndan has gowy ýol barmy? Bu temanyň düýp manysyny açmak üçin sowgat päsgel berýän katalog köne winil ýazgysyna meňzeýär. Biziň maksadymyz: 1. Önüm wizuallaryndan we degişli bahalardan ybarat sahypalary däl-de, ýörite dizaýn eserini döretmek. 2. Nusgawy saz we adaty sungat üçin minnetdarlyk derejesini dörediň. 3. Hari Raýanyň ruhuny çykaryň.

Interaktiw Sungat Gurnamasy

Pulse Pavilion

Interaktiw Sungat Gurnamasy Pulse pawiliony, köp duýgur tejribede ýagtylygy, reňkleri, hereketi we sesi birleşdirýän interaktiw gurnama. Daşyndan ýönekeý gara guty bar, ýöne içeri girip, çyralaryň, täsirli sesiň we janly grafikanyň bilelikde döredýän illýuziýasyna çümýär. Reňkli sergi şahsyýeti, pawilýonyň içinden grafika we adaty dizaýn şriftini ulanyp, pawilionyň ruhunda döredilýär.

Täjirçilik Animasiýasy

Simplest Happiness

Täjirçilik Animasiýasy Hytaý zodiakynda 2019-njy ýyl doňuz ýylydyr, şonuň üçin Cen C dilimlenen doňuzy dizaýn etdi we bu hytaý dilinde "köp gyzgyn filmlerde" jeza. Bagtly keşpler kanalyň keşbine we kanalyň diňleýjilerine bermek isleýän bagtly duýgularyna laýyk gelýär. Wideo dört film elementiniň jemidir. Oýun edýän çagalar arassa bagty iň gowy görkezip bilerler we tomaşaçylaryň filme tomaşa etmek ýaly duýgularyny başdan geçirerler diýip umyt edýärler.