Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Marka

Co-Creation! Camp

Marka Bu, adamlaryň geljekde ýerli janlandyryş hakda gürleşýän "Bilelikdäki döredijilik! Lager" çäresiniň logotip dizaýny we markasy. Japanaponiýa çaga dogluşynyň pes bolmagy, ilatyň garramagy ýa-da sebitiň göçmegi ýaly görlüp-eşidilmedik sosial meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. "Bilelikdäki döredijilik! Lager" maglumat alyşmak we syýahatçylyk pudagy bilen meşgullanýan adamlar üçin dürli kynçylyklardan başga-da birek-birege kömek etmek üçin döredildi. Dürli reňkler her bir adamyň islegini alamatlandyrýar we köp pikirleri öňe sürdi we 100-den gowrak taslama döretdi.

Süýji Gaplamak Gaplamanyň

5 Principles

Süýji Gaplamak Gaplamanyň 5 prinsip, gülkünç we üýtgeşik süýji gaplamasydyr. Häzirki zaman pop medeniýetiniň, esasanam internet pop medeniýeti we internet ýatlamalaryndan gelip çykýar. Her paket dizaýnynda ýönekeý tanalýan bir häsiýet bar, adamlar bilen baglanyşyp bilýän (Muskul adamy, pişik, aşyklar we ş.m.) we ol hakda 5 gysga ylham beriji ýa-da gülkünç sitatalar (şonuň üçin ady - 5 ýörelge) bar. Köp sitatalarda käbir pop-medeni salgylanmalar hem bar. Önümçilikde ýönekeý, ýöne görnükli üýtgeşik gaplama we seriýa hökmünde giňeltmek aňsat

Logo

N&E Audio

Logo N&E nyşanyny täzeden dizaýn etmek prosesinde N, E esaslandyryjylar Nelson we Edisonyň adyny görkezýär. Şeýlelik bilen, täze logotip döretmek üçin N & E nyşanlaryny we ses tolkun formasyny birleşdirdi. El bilen işlenip düzülen HiFi, Gonkongda özboluşly we hünär hyzmatlaryny üpjün ediji. Ol ýokary derejeli hünär markasyny hödürlär we bu pudak üçin ýokary derejede döreder diýip garaşýardy. Adamlar logotipiň manysyna düşünenlerinde düşünip bilerler diýip umyt edýär. Kloris, logotip döretmekdäki kyn meseläniň, çylşyrymly grafikalary ulanman N we E nyşanlaryny tanamagy nädip aňsatlaşdyrmalydygyny aýtdy.

Web Sahypasy

Upstox

Web Sahypasy “Upstox” öň RKSV-iň golçur kärhanasy onlaýn bir stocka söwda platformasydyr. Söwdagärler we işewür adamlar üçin döredilen aýratyn önümler, erkin söwda okuw platformasy bilen birlikde Upstox-yň iň güýçli USP-lerinden biridir. Lollypopyň studiýasynda dizaýn döwründe ähli strategiýa we marka konseptuallaşdyryldy. Çuňňur bäsdeşler, ulanyjylar we bazar gözlegleri web sahypasy üçin aýratyn şahsyýet döredýän çözgütleri bermäge kömek etdi. Dizaýnlar, maglumatlar bilen dolandyrylýan web sahypasynyň ýeke-täkligini bozmaga kömek edýän ýörite suratlar, animasiýalar we nyşanlary ulanmak bilen interaktiw we içgin edildi.

Web Programmasy

Batchly

Web Programmasy Batchly SaaS esasly platforma Amazon Web Services (AWS) müşderilerine çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. Önümdäki web programmasy dizaýny özboluşly we özüne çekiji, sebäbi ulanyja sahypany terk etmezden bir nokatdan dürli funksiýalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär we administratorlar üçin möhüm bolan ähli maglumatlary guş gözi bilen görmegi göz öňünde tutýar. Önümi web sahypasy arkaly hödürlemekde hem üns berildi we USP-ni ilkinji 5 sekundyň içinde habarlaşmak üçin döredildi. Bu ýerde ulanylýan reňkler janly we nyşanlar we suratlar web sahypasyny interaktiwleşdirmäge kömek edýär.

Baýrak Gowşurylyşy

Awards show

Baýrak Gowşurylyşy Bu dabaraly sahna özboluşly görnüş bilen döredilip, aýdym-saz şüweleňiniň we birnäçe dürli baýrak gowşurylyşynyň çeýeligini talap etdi. Toplum bölekleri bu çeýelige goşant goşmak üçin içerde yşyklandyryldy we sergi wagtynda uçýan toplumyň bir bölegi hökmünde uçýan elementleri öz içine aldy. Bu, girdeji gazanmaýan gurama üçin tanyşdyryş we ýyllyk baýrak gowşurylyş dabarasy boldy.