Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Stendi

Onn Exhibition

Sergi Stendi Onn, medeni baýlyk ussatlarynyň üsti bilen häzirki zaman dizaýnlary bilen garyşýan ýokary hilli önüm. Onnyň materiallary, reňkleri we önümleri adaty gahrymanlary parlak tagam bilen ýagtylandyrýan tebigatdan ylham alýar. Sergi stendi, önümler bilen bilelikde öwülýän materiallary ulanyp, sazlaşykly sungat eseri bolmak üçin tebigatyň sahnasyny köpeltmek üçin guruldy.

Sergi Dizaýny

Multimedia exhibition Lsx20

Sergi Dizaýny Multimedia sergisi milli walýuta latalarynyň täzeden girizilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlandy. Serginiň maksady, çeper taslama esaslanýan banknotlar we teňňeler, awtorlar - dürli döredijilik resanrlarynyň 40 sany meşhur Latwiýaly suratkeşleri we olaryň sungat eserleri bilen tanyşmakdy. Sergi düşünjesi, suratkeşler üçin umumy gural bolan galamyň merkezi oky bolan grafitden ýa-da gurşundan gelip çykypdyr. Grafit gurluşy serginiň merkezi dizaýn elementi bolup hyzmat edipdir.

Söwda Giňişligi

De Kang Club

Söwda Giňişligi Dekang, Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäheriniň söwda merkezinde ýerleşýär, SPA we güýmenje täjirçilik taslamalarynyň biridir. Taslama häzirki zaman şäher durmuşynyň talaplaryna jogap bermek üçin esasy maglumat hökmünde "şäher peýza .y" dizaýn düşünjesinde.

Saglyk Merkezi

Yoga Center

Saglyk Merkezi Kuweýt şäheriniň iň işli etrabynda ýerleşýän ýoga merkezi, Jassim diňiniň ýerzeminini janlandyrmak synanyşygydyr. Taslamanyň ýerleşýän ýeri adaty däldi. Şeýle-de bolsa, şäheriň çäginde we töweregindäki ýaşaýyş ýerlerinde aýal-gyzlara hyzmat etmek synanyşygy boldy. Merkezdäki kabul ediş meýdançasy, gulplar we ofis meýdany bilen birleşýär, agzalaryň rahat akymyna mümkinçilik berýär. Soňra “Locker” meýdançasy “aýakgap erkin zolagyny” aňladýan aýak ýuwulýan ýer bilen deňleşdirilýär. Şondan soň üç ýoga otagyna alyp barýan koridor we okalýan otag bar.

Bistro

Ubon

Bistro Ubon, Kuweýt şäheriniň merkezinde ýerleşýän Taý bistro. Birnäçe gün bäri söwda bilen meşgullanýan Fahad Al salim köçesine seredýär. Bu bistronyň kosmos programmasy aşhana, ammar we tualet meýdançalarynyň hemmesi üçin netijeli dizaýny talap edýär; giň nahar meýdanyna mümkinçilik berýär. Munuň amala aşmagy üçin içerki bar bolan gurluş elementleri bilen sazlaşykly birleşdirilmeli ýerlerde işleýär.

Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag

Commercial Area, SJD Airport

Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag Bu taslama dünýädäki ýaşyl dizaýn howa menzilleriniň täze tendensiýasyna goşulýar, terminalyň içindäki dükanlary we hyzmatlary öz içine alýar we ýolagçyny görelde alýar. REaşyl howa menziliniň dizaýn tendensiýasy has ýaşyl we has ygtybarly aeroportuar dizaýn bahasynyň giňişliklerini öz içine alýar, uçuş-gonuş zolagynyň üstündäki ägirt uly aýna fasadyň kömegi bilen täjirçilik meýdançasynyň umumy mukdary tebigy gün şöhlesi bilen ýakylýar. VIP Lounge organiki we awangard öýjük dizaýny düşünjesini göz öňünde tutup döredildi. Fasad, daşky görnüşi petiklemän otagda gizlinlige mümkinçilik berýär.