Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Stocker

Oturgyç Stoker, oturgyç bilen oturgyjyň arasyndaky birleşme. Agaçdan ýasalan agaç oturgyçlar hususy we ýarym resmi desgalar üçin amatly. Onuň täsirli görnüşi ýerli agaçlaryň gözelligini görkezýär. Çylşyrymly gurluş dizaýny we gurluşygy, bary-ýogy 2300 gram agramly, ýöne ýeňil makala döretmäge 100 mm gaty agaçdan 8 mm material galyňlygy bilen mümkinçilik berýär. “Stocker” -iň ykjam gurluşy, ýer tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Biri-birine berkidilen, aňsatlyk bilen saklanyp bilner we innowasiýa dizaýny sebäpli Stokeri stoluň aşagyna doly itekläp bolýar.

Taslamanyň ady : Stocker, Dizaýnerleriň ady : Matthias Scherzinger, Müşderiniň ady : FREUDWERK.

Stocker Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.