Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Merkezi

Feiliyundi

Satuw Merkezi Gowy dizaýn işi adamlaryň duýgusyny oýandyrar. Dizaýner adaty stil ýadyndan böküp, ajaýyp we futuristik kosmos gurluşynda täze tejribe goýýar. Çuňňur ekologiýa tejribe zaly çeper gurnamalary seresaply ýerleşdirmek, giňişligiň arassa hereketi we materiallar we reňkler bilen bezelen bezeg üstleri arkaly gurulýar. Onda bolmak diňe bir tebigata gaýdyp gelmek däl, eýsem peýdaly syýahatdyr.

Aralyk Kapot

Black Hole Hood

Aralyk Kapot “Black Hole” we “Worm Hole” tarapyndan ylhamlanan bu diapazon, önümi owadan we döwrebap görnüşe öwürýär, bularyň hemmesi duýgy duýgularyny döredýär we elýeterli edýär. Nahar bişirilende duýgy pursatlaryny we aňsat ulanylmagyny üpjün edýär. Bu ýeňil, gurmak aňsat, arassalamak aňsat we häzirki zaman iland aşhanalary üçin niýetlenendir.

Satuw Merkezi

HuiSheng Lanhai

Satuw Merkezi Sahna dizaýnynyň okean temasy bilen, wizual aragatnaşyk elementi hökmünde piksel kwadraty bilen kosmos ruhuny dowam etdiriň, oýundaky çagalara öwreniş we ösüş açyşyny öwrenmäge rugsat beriň, boş ýeriň ýerleşdirilmegi hezil edip bilimiň fantaziýa täsiri. Formadan, masştabdan, reňk desgasyndan, gurluşyndan psihologiki duýgy tejribesine çenli ähli elementler birleşdirilende we çaknyşanda giňişlik düşünjesi dowam edýär we baýlaşýar.

Gürleýji

Black Hole

Gürleýji “Black Hole” häzirki zaman akylly tehnologiýa esasynda işlenip düzüldi we “Bluetooth” göçme gürleýjidir. Dürli platforma bolan islendik jübi telefonyna birikdirilip bilner we daşarky göçme ammarlara birikmek üçin USB porty bar. Içine goýlan çyra stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, “Gara deşik” -iň özüne çekiji görnüşi, içerki dizaýnda öý önümleriniň ulanylmagyny özüne çekýär.

Göçme Bluetooth Gürleýjisi

Black Box

Göçme Bluetooth Gürleýjisi Bu Bluetooth göçme gürleýjidir. Lighteňil we kiçi we emosional görnüşe eýe. Tolkunlaryň görnüşini ýönekeýleşdirip, “Black Box” gürleýjiniň görnüşini düzdüm. Stereo sesini diňlemek üçin çep we saga iki gürleýjisi bar. Şeýle hem bu iki gürleýjiniň tolkun formasynyň her bölegi. Biri polo positiveitel tolkun şekili, biri otrisatel tolkun görnüşi. ulanmak üçin bu enjam jübüti ykjam we kompýuter ýaly beýleki elektron enjamlaryna Bluetooth arkaly birikdirip we ses çalýar. Şeýle hem batareýany paýlaşmak bar. Iki gürleýjini jemläp, ulanylmaýan wagty stolda gara guty peýda bolýar.

Satuw Merkezi

Ad Jinli

Satuw Merkezi Bu taslama şäher meýdançasyndaky köne binalary täzeledi we täze funksional talaplary kanagatlandyrmak üçin binalara täze funksiýa berdi. Dizaýnerler, taslamanyň durmuşa geçirilişiniň bitewiligini üpjün etmek üçin, dört derejeli şäherdäki fasad gurluşyndan içerki bezeg dizaýnyna çenli adamlary döwrebap stili kabul etmäge alyp barmaga synanyşýarlar.