Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Konseptual Sergi

Muse

Konseptual Sergi Muse, sazyň dürli usullaryny üpjün edýän üç sany gurnama tejribesi arkaly adamyň aýdym-saz duýgusyny öwrenýän synag synag taslamasydyr. Birinjisi termo-işjeň materialy ulanmak bilen diňe sensasiýa, ikinjisi saz giňişligine dekodlanan duýgyny görkezýär. Iň soňkusy, saz belligi bilen wizual görnüşleriň arasyndaky terjime. Adamlara gurnamalar bilen täsirleşmek we sazy öz düşünjeleri bilen wizual öwrenmek maslahat berilýär. Esasy habar, dizaýnerleriň duýgynyň iş ýüzünde olara nähili täsir etjekdigini bilmelidir.

Marka Şahsyýeti

Math Alive

Marka Şahsyýeti Dinamiki grafiki hereketler, garyşyk okuw gurşawynda matematikanyň öwreniş täsirini baýlaşdyrýar. Matematikadan parabolik grafikler logotip dizaýnyna ylham berdi. A we V harplar, mugallym bilen okuwçynyň özara täsirini görkezýän üznüksiz setir bilen baglanyşdyrylýar. “Math Alive” ulanyjylary matematikada jadylaýjy çagalar bolmaga ugrukdyrýar diýen habary berýär. Esasy wizuallar abstrakt matematika düşünjeleriniň üç ölçegli grafika öwrülmegini görkezýär. Kynçylyk, maksatly diňleýjiler üçin gyzykly we özüne çekiji şertleri bilim tehnologiýasy markasy hökmünde hünär ussatlygy bilen deňleşdirmekdi.

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý

Biroi

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý Biroi, özüni oda taşlaýan we öz külünden täzeden dörän asmanyň meşhur feniksinden ylham alýan 3D çap edilen şaý-sepler seriýasy. Gurluşy emele getirýän dinamiki çyzyklar we üstünde ýaýran Woronoi nagşy, ýanýan alawdan janlanýan we asmana uçýan feniksi alamatlandyrýar. Nusga, gurluşa dinamika duýgusyny berýän ýeriň üstünden akmak üçin ululygyny üýtgedýär. Heýkeltaraşlygyň özünde barlygyny görkezýän dizaýn, geýenlere özboluşlylygyny çekip, öňe ädim ätmäge batyrlyk berýär.

Sungat Sungatyň

Supplement of Original

Sungat Sungatyň Derýa daşlaryndaky ak damarlar ýüzlerde tötänleýin nagyşlara sebäp bolýar. Käbir derýa daşlarynyň saýlanylmagy we olaryň tertibi bu nagyşlary latyn harplary görnüşinde nyşanlara öwürýär. Daşlar biri-biriniň gapdalynda dogry ýagdaýda bolanda sözler we sözlemler şeýle döredilýär. Dil we aragatnaşyk ýüze çykýar we olaryň alamatlary eýýäm bar bolan zatlaryň goşundysyna öwrülýär.

Wizual Şahsyýet

Imagine

Wizual Şahsyýet Maksat ýoga pozalary bilen ylhamlanan şekilleri, reňkleri we dizaýn tehnikasyny ulanmakdy. Içeri we merkezi ajaýyp dizaýn edip, gelýänlere energiýasyny täzelemek üçin asuda tejribe hödürleýär. Şonuň üçin logotip dizaýny, onlaýn metbugat, grafika elementleri we gaplaýyş merkezi gatnaşyjylara merkeziň sungaty we dizaýny arkaly aragatnaşykda uly tejribe toplamagyna garaşylşy ýaly ajaýyp wizual şahsyýetiň bolmagy üçin altyn gatnaşyga eýerýärdi. Dizaýner, oýlanmak we ýoga dizaýnynyň tejribesini özünde jemledi.

Eşik Asmak

Linap

Eşik Asmak Bu ajaýyp eşik asmak, iň uly meseleleriň çözgüdini tapýar - dar ýakasy bilen eşik salmagyň kynlygy, içki eşikleri asmagyň kynlygy we berkligi. Dizaýn üçin ylham, üznüksiz we çydamly kagyz klipden gelip çykdy we materialyň soňky görnüşi we saýlanylmagy bu meseleleriň çözgüdi sebäpli boldy. Netijede, ahyrky ulanyjynyň gündelik durmuşyny ýeňilleşdirýän ajaýyp önüm we butik dükanynyň ajaýyp esbaplary.