Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aýal Eşiklerini Ýygnamak

Hybrid Beauty

Aýal Eşiklerini Ýygnamak Gibrid gözellik kolleksiýasynyň dizaýny, diri galmak mehanizmi hökmünde kesikliligi ulanmakdyr. Döredilen ýakymly aýratynlyklar lentalar, çüýler we güller bolup, adaty zawod we koutur usullary bilen ýasalýar. Bu, romantik, garaňky, ýöne baky bolan häzirki gibrid üçin köne usul usullaryny döredýär. Gibrid gözelligiň ähli dizaýn prosesi, wagtlaýyn dizaýnlary döretmek üçin durnuklylygy ösdürýär.

Ýeňil Portal Geljekki Demir Ýol Şäheri

Light Portal

Ýeňil Portal Geljekki Demir Ýol Şäheri “Light Portal” “Yibin Highspeed Rail City” -iň baş meýilnamasydyr. Lifestyleaşaýyş durmuşyny özgertmek, bütin ýaşa maslahat berýär. 2019-njy ýylyň iýun aýyndan bäri işleýän “Yibin” ýokary tizlikli demir ýol menziliniň gapdalynda 160 metr beýiklikdäki garyşyk ulanylýan “Twin Towers” binasy arhitekturany we tebigaty 1 km uzynlykdaky landşaft bulwary bilen birleşdirýär. Yibiniň 4000 ýyldan gowrak taryhy bar, derýadaky çökündiler Yibiniň ösüşini alamatlandyrýan ýaly paýhas we medeniýet toplapdyr. Ekiz diňler bu ýere gelýänlere ýol görkezmek üçin ýeňil portal we ýaşaýjylaryň ýygnanmagy üçin möhüm ähmiýete eýe.

Stomatologiýa

Clinique ii

Stomatologiýa Clinique ii, öz dersinde iň ösen tehnikalary we materiallary ulanýan we öwrenýän pikir ýolbaşçysy we çyraçy üçin hususy ortodontiki klinika. Arhitektorlar, kosmosda dizaýn ýörelgesi hökmünde ýokary takyk lukmançylyk enjamlarynyň ortodontiki adaty ulanylyşyna esaslanýan implant düşünjesini göz öňüne getirdiler. Içki diwar ýüzleri we mebeller iň soňky lukmançylyk tehnologiýasy ornaşdyrylan sary korian çaýkanyp, ak gabyga birleşdirilýär.

Megalopolis X Shenzhen Super Ştab-Kwartirasy

Megalopolis X

Megalopolis X Shenzhen Super Ştab-Kwartirasy Megalopolis X, Gonkong bilen Şençzheneniň serhedine ýakyn has uly aýlag sebtiniň merkezinde täze merkez bolar. Baş meýilnama arhitekturany pyýada torlary, seýilgähler we köpçülik ýerleri bilen birleşdirýär. Grounderüsti transport ulgamlarynyň ýokarsynda we aşagynda şäherde aragatnaşygyň ulalmagy meýilleşdirilýär. Aşakdaky ýerüsti durnukly infrastruktura ulgamy etraplary sowatmak we galyndylary awtomatiki usulda arassalamak ulgamlaryny üpjün eder. Maksat şäherleriň geljekde nähili dizaýn ediljekdiginiň döredijilik baş meýilnamasyny döretmekden ybaratdyr.

Kebelek Asyjy

Butterfly

Kebelek Asyjy Kebelek asýan, uçýan kebelegiň görnüşine meňzeşligi üçin adyny aldy. Aýrylan komponentleriň dizaýny sebäpli amatly usulda ýygnalyp bilinýän minimalistik mebel. Ulanyjylar asmany ýalaňaç eller bilen çalt ýygnap bilerler. Hereket etmek zerur bolanda, sökülenden soň daşamak amatly. Gurnamak diňe iki ädim ätýär: 1. X döretmek üçin iki ramkany birleşdiriň; we her tarapynda göwher şekilli çarçuwalary bir-birine gabat getiriň. 2. agaç böleklerini çarçuwalary saklamak üçin iki gapdalyndaky göwher şekilli çarçuwalaryň üstünden süýşüriň

Orta Asyr Täzeden Pikir Alyş Medeni Merkezi

Medieval Rethink

Orta Asyr Täzeden Pikir Alyş Medeni Merkezi Orta asyr Rethink, Guangdong welaýatynda aýdym dinastiýasyndan 900 ýyl ozal başlanan kiçijik bir oba üçin Medeniýet merkezini gurmak üçin hususy komissiýa beren jogaby. Dört gatly, 7000 inedördül metrlik ösüş, obanyň gelip çykyşynyň nyşany bolan “Ding Qi Stone” diýlip atlandyrylýan gadymy gaýanyň töwereginde jemlenendir. Taslamanyň dizaýn düşünjesi, köne bilen täzesini baglanyşdyryp, gadymy obanyň taryhyny we medeniýetini görkezmäge esaslanýar. Medeniýet merkezi, gadymy obanyň täzeden düşündirilmegi we häzirki zaman binagärligine öwrülişik hökmünde çykyş edýär.