Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tws Gulak

PaMu Quiet ANC

Tws Gulak “PaMu Quiet ANC”, bar bolan ses meselelerini netijeli çözüp bilýän hakyky simsiz nauşnikleri işjeň ses çykarýan toplumdyr. Iki sany “Qualcomm” flagman bluetooth we sanly garaşsyz işjeň ses ýatyryş çipseti bilen işleýän PaMu Quiet ANC-iň umumy dykyzlygy 40dB-e ýetip biler, bu bolsa sesleriň ýetirýän zyýanyny azaldyp biler. Ulanyjylar gündelik durmuşda ýa-da iş ýagdaýlarynda dürli ssenariýalara görä geçiş funksiýasy bilen işjeň sesiň ýatyrylmagy arasynda geçip bilerler.

Yşyklandyryş Bölümi Yşyklandyryşyň

Khepri

Yşyklandyryş Bölümi Yşyklandyryşyň Khepri pol çyrasy we gadymy müsürliler Kepri, ertiriň günüň dogmagynyň we täzeden dogulmagynyň gorkunç hudaýy esasynda döredilen maýatnikdir. Diňe Kepri degiň we yşyk ýakylýar. Gadymy müsürlileriň hemişe ynanşy ýaly garaňkylykdan ýagtylyga. Müsüriň gabyk görnüşiniň ewolýusiýasyndan işlenip düzülen “Khepri”, duýgur sensorly wyklýuçatel bilen dolandyrylýan, el degirmek arkaly üç sazlamany sazlap bolýan ýagtylygy üpjün edýän çalaja LED bilen enjamlaşdyrylandyr.

Şahsyýet, Marka

Merlon Pub

Şahsyýet, Marka “Merlon Pub” taslamasy, XVIII asyrda strategiki taýdan berkidilen şäherleriň uly ulgamynyň bir bölegi hökmünde gurlan köne Barok şäher merkezi bolan Osijekdäki Tvrda täze naharhana desgasynyň markasyny we şahsyýet dizaýnyny görkezýär. Goranyş arhitekturasynda Merlon ady synçylaryň we galanyň ýokarsyndaky harbylary goramak üçin döredilen berk, dik diwarlary aňladýar.

Gaplamak Gaplamanyň

Oink

Gaplamak Gaplamanyň Müşderiniň bazaryň görnükliligini üpjün etmek üçin oýnawaç görnüş we duýgy saýlandy. Bu çemeleşme, özboluşly, lezzetli, adaty we ýerli marka häsiýetleriniň hemmesini alamatlandyrýar. Täze önüm gaplamasyny ulanmagyň esasy maksady, müşderilere gara doňuzlary köpeltmegiň we ýokary hilli däp bolan etli tagamlary öndürmegiň arkasyndaky wakany hödürlemekdi. Ussatlygy görkezýän linokut tehnikasynda suratlar toplumy döredildi. Suratlaryň özleri hakykylygyny görkezýär we müşderini Oink önümleri, tagamy we gurluşy barada pikirlenmäge çagyrýar.

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy

Pawspal

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy “Pawspal Pet” göterijisi energiýany tygşytlar we öý haýwanlarynyň eýesine çalt eltmäge kömek eder. Dizaýn düşünjesi üçin, ajaýyp öý haýwanlaryny islän ýerine alyp bilýän “Space Shuttle” -den ruhlanan “Pawspal” haýwan daşaýjy. Moreene-de bir öý haýwanlary bar bolsa, göterijileri çekmek üçin ýokarsynda başga birini we aşaky tigirleri ýerleşdirip bilerler. Mundan başga-da, “Pawspal” öý haýwanlary üçin amatly we USB C bilen zarýad bermek üçin içerki howa çalşygy fanaty bilen dizaýn etdi.

Deslapky Ofis

Ice Cave

Deslapky Ofis Buz gowagy özboluşly hilli giňişlige mätäç müşderi üçin sergi zalydyr. Bu aralykda, Tähran göz taslamasynyň dürli aýratynlyklaryny görkezmäge ukyply. Taslamanyň işine görä, obýektleri we hadysalary zerur bolanda görkezmek üçin özüne çekiji, ýöne bitarap atmosfera. Minimal ýerüsti logikany ulanmak dizaýn ideýasydy. Integrirlenen toruň üstü ähli giňişlige ýaýrady. Dürli ulanmak üçin zerur bolan ýer, ýokarky we aşak tarapdaky daşary ýurt güýçlerine esaslanýar. Galplaşdyrmak üçin bu ýer 329 panele bölünendir.