Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tablisa

la SINFONIA de los ARBOLES

Tablisa “SINFONIA de los ARBOLES” tablisay dizaýnda poeziýa gözlegidir ... fromerden görnüşi ýaly tokaý asmana gaçýan sütünlere meňzeýär. Olary ýokardan görüp bilmeris; guşuň gözündäki tokaý tekiz halyna meňzeýär. Diklik keseligine öwrülýär we ikitaraplaýynlygynda henizem bitewi bolýar. Edil şonuň ýaly-da, “SINFONIA de los ARBOLES” tablisasy, agyrlyk güýjüne garşy çykýan inçe hasaplaýyş depesi üçin durnukly esas döredýän agaçlaryň şahalaryny ýada salýar. Diňe şu ýerde we gün şöhleleri agaçlaryň şahalarynda ýalpyldaýar.

Taslamanyň ady : la SINFONIA de los ARBOLES, Dizaýnerleriň ady : Dagmara Oliwa, Müşderiniň ady : FORMA CAPRICHOSA.

la SINFONIA de los ARBOLES Tablisa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.