Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kampaniýa We Satuw Goldawy

Target

Kampaniýa We Satuw Goldawy “Brainartist” 2020-nji ýylda müşderi “Steitz Secura” -nyň täze müşderileri edinmegi üçin köpçülikleýin habar beriş kampaniýasyna başlaýar: potensial müşderileriň derwezelerine mümkin boldugyça ýakynlaşdyrylan maksatly afişa kampaniýasy we şahsy aýakgap bilen şahsy habarlaşma bilen ýokary şahsylaşdyrylan habar bilen. häzirki ýygyndy. Alyjy, satuw güýji bilen wagt belläninde gabat gelýän kärdeşini alýar. Kampaniýanyň maksady Steitz Securany we "gabat gelýän" kompaniýany ajaýyp jübüt hökmünde sahnalaşdyrmakdy. “Brainartist” diýseň üstünlikli kampaniýany ösdürdi.

Moped

Cerberus

Moped Geljekki ulaglar üçin hereketlendirijiniň dizaýnynda ep-esli üstünlikler islenýär. Şeýle-de bolsa, iki mesele dowam edýär: netijeli ýanmak we ulanyjylara dostluk. Muňa yrgyldy, ulagyň işleýşi, ýangyjyň elýeterliligi, porşanyň tizligi, çydamlylygy, hereketlendirijiniň ýagy, krank miliniň momenti we ulgamyň ýönekeýligi we ygtybarlylygy göz öňünde tutulýar. Bu aýanlyk, bir dizaýnda ygtybarlylygy, netijeliligi we pes zyňyndylary üpjün edýän innowasiýa 4 zarba hereketlendirijisini suratlandyrýar.

Agaç Oýnawaç Oýunjak

Cubecor

Agaç Oýnawaç Oýunjak Cubecor, çagalaryň pikirlenmek we döredijilik güýjüne garşy çykýan ýönekeý, ýöne çylşyrymly oýunjak bolup, olary reňkler we ýönekeý, goşmaça we işleýiş enjamlary bilen tanyşdyrýar. Kiçijik kubikleri biri-birine dakmak bilen toplum doly bolar. Böleklerde magnit, Velcro we pin ýaly dürli aňsat birikmeler ulanylýar. Baglanyşyklary tapmak we biri-birine birikdirmek kuby tamamlaýar. Şeýle hem çagany ýönekeý we tanyş göwrümi tamamlamaga yrmak bilen üç ölçegli düşünişmeklerini güýçlendirýär.

Lampa

Bellda

Lampa Haýsydyr bir gural ýa-da elektrik tejribesi bolmazdan, islendik lampa gabat gelýän çyrany gurmak aňsat. Önümleriň dizaýny, ulanyja býudjetde ýa-da wagtlaýyn ýaşaýyş jaýynda ýakymly yşyklandyryş çeşmesini döretmek üçin köp tagalla etmezden, ony diňe lampoçkadan çykarmaga we lampoçkadan çykarmaga mümkinçilik berýär. Bu önümiň işleýşi görnüşinde ýerleşdirilendigi sebäpli, önümçiligiň bahasy adaty bir plastmassa gül çüýşesine meňzeýär. Surat çekmek ýa-da islendik bezeg elementlerini goşmak bilen ulanyjynyň islegine şahsylaşdyrma mümkinçiligi özboluşly bir häsiýet döredýär.

Hadysanyň Marketing Materialy

Artificial Intelligence In Design

Hadysanyň Marketing Materialy Grafiki dizaýn, emeli intellektiň ýakyn wagtda dizaýnerler üçin ýaran bolup biljekdigini wizual şekillendirýär. AI sarp edijiniň tejribesini şahsylaşdyrmakda AI-iň nädip kömek edip biljekdigi we döredijiligiň sungat, ylym, in engineeringenerçilik we dizaýn çatrygynda nädip oturýandygy barada düşünje berýär. Grafiki dizaýn konferensiýasynda emeli intellekt noýabr aýynda Kaliforniýanyň San-Fransisko şäherinde 3 günlük çäre. Her gün dizaýn ussahanasy, dürli gürleýjilerden gepleşikler bolýar.

Wizual Aragatnaşyk

Finding Your Focus

Wizual Aragatnaşyk Dizaýner, konseptual we tipografiki ulgamy görkezýän wizual düşünjäni görkezmegi maksat edinýär. Şeýlelik bilen kompozisiýa dizaýneriň gowy göz öňünde tutan belli bir söz düzüminden, takyk ölçeglerden we merkezi aýratynlyklardan durýar. Şeýle hem, dizaýner, tomaşaçylaryň dizaýndan maglumat alýan tertibini kesgitlemek we herekete getirmek üçin anyk tipografiki iýerarhiýany döretmegi maksat edinýär.