Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýahta

Atlantico

Ýahta 77 metrlik “Atlantiko” myhmanlara deňiz kenaryndan lezzet almaga we olar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän giň daşarky meýdançalar we giň içerki giňişlikler bilen hezil ýahtasydyr. Dizaýnyň maksady, wagtlaýyn nepisligi bilen häzirki zaman ýahtasyny döretmekdi. Profiliň pes bolmagy üçin nisbatlara aýratyn üns berildi. Bu ýahtada helipad ýaly amatlyklar we hyzmatlar, tizlik gämisi we jetski bilen ýumşak garaageslar bar. Alty otagly kabinada on iki myhmany kabul edýär, eýesiniň daşarky otag we jakuzi bilen palubasy bar. Daşarky we 7 metrlik içki howuz bar. Bu ýahtada gibrid hereket bar.

Marka

Cut and Paste

Marka Bu taslama gurallar toplumy, Kesmek we goýmak: Visual göçürmegiň öňüni almak, dizaýn pudagynda hemmelere täsir edip biljek bir mowzuga ýüzlenýär, ýöne wizual göçürme seýrek ara alnyp maslahatlaşylýar. Bu, bir suratdan salgylanma almak we ondan göçürmegiň arasyndaky düşnüksizlik sebäpli bolup biler. Şonuň üçin bu taslamanyň hödürleýän zady, wizual göçürmäniň daş-töweregindäki çal ýerlere habar bermek we döredijilik bilen baglanyşykly gepleşikleriň başynda goýmak.

Marka

Peace and Presence Wellbeing

Marka Parahatçylyk we barlyk abadançylygy Angliýada ýerleşýän, refleksologiýa, bitewi massa and we reiki ýaly bedeni, aňy we ruhy ýaşartmak üçin hyzmatlary berýän bitewi bejeriş kompaniýasydyr. P & amp; PW markasynyň wizual dili çagalyk tebigatynyň nostalgiki ýatlamalary bilen ylhamlanan, derýa kenarlarynda we tokaý landşaftlarynda tapylan ösümlik we haýwanat dünýäsinden alnan asuda, rahatlandyryjy we rahat ýagdaýy döretmek islegine esaslanýar. Reňk palitrasy, asyl we oksidlenen ýagdaýynda gürji suw aýratynlyklaryndan ylham alýar, öňki nostalgiýany güýçlendirýär.

Kitap

The Big Book of Bullshit

Kitap “Bullshit” -iň uly kitaby hakykatyň, ynamyň we ýalanlaryň grafiki gözlegidir we 3 sany bölüme bölünýär. Hakykat: Aldaw psihologiýasy barada suratly düzme. Ynam: ynam we ýalanlar düşünjesi boýunça wizual derňew: aldawyň näbelli boýun almalaryndan alnan öküz şekillendirilen galereýa. Kitabyň wizual ýerleşişi, Çan Çikoldyň sahypany ýakymly nisbatlara bölmek üçin kitap dizaýnynda ulanylýan "Van de Graaf kanony" -dan ylham alýar.

Oýunjak

Werkelkueche

Oýunjak Werkelkueche, çagalara erkin oýun dünýäsine çümmäge mümkinçilik berýän jyns taýdan açyk iş stansiýasydyr. Çagalaryň aşhanalarynyň we iş ýerleriniň resmi we estetiki aýratynlyklaryny özünde jemleýär. Şonuň üçin “Werkelkueche” oýnamak üçin dürli mümkinçilikleri hödürleýär. Egri faner ussahanasy lýubka, ussahana ýa-da lykia eňegi hökmünde ulanylyp bilner. Gapdal bölümler saklamak we gizlemek üçin ýer berip biler ýa-da çişirilen rulonlary bişirip biler. Reňkli we çalşylýan gurallaryň kömegi bilen çagalar öz pikirlerine düşünip bilerler we ulular dünýäsini oýnawaç görnüşde görelde alarlar.

Yşyklandyryş Elementleri Yşyklandyryşyň

Collection Crypto

Yşyklandyryş Elementleri Yşyklandyryşyň Kripto modully yşyklandyryş ýygyndysy, sebäbi her gurluşy düzýän ýeke aýna elementleriniň paýlanyşyna baglylykda dikligine we keseligine giňelip bilýär. Dizaýny ylhamlandyrýan pikir, esasanam buz stalaktitlerini ýada salýan tebigatdan gözbaş alýar. Kripto önümleriniň aýratynlygy, ýagtylygyň köp tarapa ýumşak görnüşde ýaýramagyna mümkinçilik berýän joşgunly aýnasynda dur. Önümçilik doly elde işlenip düzülen prosesiň netijesinde ýüze çykýar we ahyrky ulanyjynyň her gezek başgaça görnüşde nähili düzüljekdigini ahyrky ulanyjy çözýär.