Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çeper Fotosurat Fotosuratyň

Talking Peppers

Çeper Fotosurat Fotosuratyň Nus Nous suratlary adam bedenini ýa-da olaryň böleklerini görkezýän ýaly, aslynda olary görmek isleýän synçy. Haçan-da bir zady, hatda ýagdaýy synlasak, emosional taýdan synlaýarys we şonuň üçin köplenç özümizi aldadýarys. Nus Nous şekillerinde, gapma-garşylyk elementiniň bize hakykatdan daşlaşdyrýan we tekliplerden düzülen hyýaly labyrinta alyp barjak aňyň inçe beýanyna öwrülmegi äşgärdir.

Aýna Çüýşeli Mineral Suw

Cedea

Aýna Çüýşeli Mineral Suw “Cedea” suw dizaýny, Ladin Dolomites we Enrosadira tebigy ýagtylyk hadysasy baradaky rowaýatlardan ylham alýar. Özboluşly minerallary sebäpli dörän Dolomitler gyzyl reňkde şöhle saçýar, gün doganda we gün ýaşanda, öwüsýän ýerlere jadyly gurşaw berýär. “Rowaýata öwrülen jadyly gül bagyna meňzeşlik bilen”, Cedea gaplamasy şu pursady ele almagy maksat edinýär. Netijede, aýna çüýşe, suwy ýalpyldadýar we geň galdyrýar. Çüýşäniň reňkleri, mineralyň gül gyzyl we asmanyň gök reňklerinde ýuwulan Dolomitleriň aýratyn öwüşginine meňzeýär.

Flagman Çaý Dükany

Toronto

Flagman Çaý Dükany Kanadanyň iň meşhur söwda merkezi, “Studio Yimu” tarapyndan täze miwe çaý dükany dizaýnyny getirýär. Baýdak dükany taslamasy söwda merkezinde täze nokada öwrülmek üçin marka maksatlydy. Kanadanyň peýza .yndan ylham alan Kanadanyň Mawy dagynyň ajaýyp silueti dükanyň hemme ýerinde diwar fonunda ýazylýar. Düşünjäni hakykata öwürmek üçin “Studio Yimu” her bir müşderi bilen doly aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän 275 sm x 180cm x 150cm degirmen heýkellerini ýasady.

Tebigat Kosmetika Gaplamasy Gaplamanyň

Olive Tree Luxury

Tebigat Kosmetika Gaplamasy Gaplamanyň Nemes lýuks tebigy kosmetika markasy üçin täze gaplama dizaýny, gündelik ýaly, ony ýyly reňklerde ýuwunmak ýaly çeperçilik hekaýasyny görkezýär. Bir seretseňiz bulam-bujar bolup görünýän, has ýakyndan gözden geçirilende gaplama güýçli agzybirligi, habary habar berýär. Täze dizaýn düşünjesiniň kömegi bilen ähli önümler tebigylygy, stili, gadymy bejeriş bilimlerini we häzirki zaman amaly şöhlelendirýär.

Pawilion

Big Aplysia

Pawilion Şäheriň ösüşinde şol bir gurlan gurşawyň döremegi gutulgysyzdyr. Adaty binalar hem çalaja we daş ýaly bolup görünýär. Specialörite şekilli peýza. Arhitekturasynyň peýda bolmagy binagärlik giňişligindäki adamlaryň arasyndaky gatnaşyklary ýumşadýar, gezelenç mekanyna öwrülýär we janlylygy işjeňleşdirýär.

Sergi Otagy

CHAMELEON

Sergi Otagy Myhmanhananyň mowzugy sergi ýerlerine hyzmat edýän tehnologiýa. Shiftdäki we diwarlardaky tehnologiki çyzyklar, ähli sergi otaglarynda görkezilýän, binanyň gapdalyndaky zawodda import we öndürilýän aýakgap tehnologiýasyny aňlatmak üçin döredilen. Dizaýn edilen diwar we diwarlar Mugt görnüşde, iň oňat ýygnanan wagtyňyzda, CAD-CAM tehnologiýasyny ulanyň. Fransiýada öndürýän barrisol, Stambulyň Europeanewropa tarapynda öndürýän mdf lak mebelleri, Stambulyň Aziýa tarapynda öndürýän RGB Led ulgamlary, asylan potolokda ölçeg we repetisiýa bolmazdan. .