Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dükan

Munige

Dükan Binanyň daşky we içki böleginden tutuşlygyna beton ýaly materiallardan doly, gara, ak we birnäçe agaç reňkleri bilen doldurylýar we bilelikde ajaýyp äheň döredýär. Kosmosyň merkezindäki basgançaklar esasy rol oýnaýar, dürli burçly eplenen şekiller edil ikinji gatyň hemmesini goldaýan konus ýaly bolup, birinji gatda giňeldilen platforma bilen birleşýär. Boş ýer doly bölek ýalydyr.

Taslamanyň ady : Munige, Dizaýnerleriň ady : Jack Chen Ya Chang and Angela Chen Shu, Müşderiniň ady : B.P.S design.

Munige Dükan

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.