Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öý Bagy

Oasis

Öý Bagy Şäher merkezindäki taryhy villanyň töweregindäki bag. Boýy 7 m bolan uzyn we dar sýu plotet. Meýdany 3 derejä bölündi. Iň aşaky bag, konserwatoryň we häzirki bagyň talaplaryny birleşdirýär. Ikinji dereje: Iki sany gazebo bilen dynç alyş bagy - ýerasty howuzyň we garaageyň üçeginde. Üçünji dereje: Wudlend çagalar bagy. Taslama ünsi şäheriň şowhunyndan sowup, tebigata gönükdirmegi maksat edinýärdi. Şonuň üçin bagda suw basgançaklary we suw diwary ýaly gyzykly suw aýratynlyklary bar.

Taslamanyň ady : Oasis, Dizaýnerleriň ady : Agnieszka Hubeny-Zukowska, Müşderiniň ady : Agnieszka Hubeny-Zukowska Pracownia Sztuki Ogrodowej.

Oasis Öý Bagy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.