Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çagalar Eşik Dükany

PomPom

Çagalar Eşik Dükany Bölekleriň we tutuşlygyna duýulmagy, satyljak önümlere aýratyn ähmiýet berýän geometriýa goşant goşýar. Kynçylyklar döredijilik hereketinde giňişligi döwen, eýýäm kiçi ölçegli uly şöhle bilen güýçlendirildi. Dükanyň penjiresiniň, şöhläniň we dükanyň arka tarapynyň görkezijileri bolan potolony ýapmak görnüşi, programmanyň galan bölegine çekilişiň başlangyjydy; dolanyşyk, sergi, hyzmat hasaplaýjy, geýim we ammar. Bitarap reňk giňişligi agdyklyk edýär, boşlugy bellän we tertipleýän güýçli reňkler bilen gysylýar.

Taslamanyň ady : PomPom, Dizaýnerleriň ady : Albertina Oliveira, Müşderiniň ady : Albertina Oliveira - Arquitectura Unipessoal Lda.

PomPom Çagalar Eşik Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.