Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

MouMou Club

Restoran Şabu Şabu bolmak bilen, restoran dizaýnynda adaty duýgyny görkezmek üçin agaç, gyzyl we ak reňkler bolýar. Simpleönekeý kontur çyzyklarynyň ulanylmagy müşderileriň görkezilen iýmit we iýmit habarlaryna wizual ünsüni saklaýar. Iýmitiň hili ilkinji nobatda aladalanýanlygy sebäpli, restoran täze azyk bazary elementleri bilen ýerleşýär. Sement diwarlary we pol ýaly gurluşyk materiallary, täze iýmit hasaplaýjynyň bazar fonuny gurmak üçin ulanylýar. Bu gurnama, müşderileriň saýlamazdan ozal azyk hilini görüp bilýän hakyky bazar satyn alyş çärelerini simulasiýa edýär.

Taslamanyň ady : MouMou Club, Dizaýnerleriň ady : Monique Lee, Müşderiniň ady : Mou Mou Club.

MouMou Club Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.