Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gözellik Salony

Shokrniya

Gözellik Salony Dizaýner deluxe we ylham beriji gurşawa gönükdirilen we şol bir wagtyň özünde tutuş bir gurluşyň bölekleri bolan dürli funksiýaly aýratyn ýerleri öndürmegi maksat edinýän dizaýner, taslama ideýasyny ösdürmek üçin Eýranyň deluxe reňkleriniň biri hökmünde Bej reňki saýlandy. Boşluklar 2 reňkdäki gutular görnüşinde peýda bolýar. Bu gutular hiç hili akustiki ýa-da olfabriki bozulmalar bolmazdan ýapyk ýa-da ýarym ýapyk. Müşderä hususy katwolkany başdan geçirmek üçin ýeterlik ýer bolar. Equeterlik yşyklandyryş, ösümlikleri dogry saýlamak we degişli kölegäni ulanmak beýleki materiallar üçin reňkler möhüm kynçylyklardy.

Taslamanyň ady : Shokrniya , Dizaýnerleriň ady : Kasra Shafieezadeh, Müşderiniň ady : 4 Architecture Studio.

Shokrniya  Gözellik Salony

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.