Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

pleasure

Restoran Sungat durmuşynda ýaşamagyň lezzeti. Giňeltmek we dowam etmek. Şift şekilleriniň we pol giňişlikleriniň uzalmagy we bu ýerdäki dikligine ýa-da durmuşyň iň beýiklerini we jülgelerini öz içine alýan hereket güýjüni görkezýän yzygiderli konturyň üsti bilen. Gatnaşykly daşky gurşaw akýar we morflar herekete geçýärkä, gözelligiň şekilleri kosmosda jemlenýär. Kosmos kabinasy dürli bölümleriň bölünişigini saklamak bilen suwuk we aç-açan bolmaly. Spaceeriň ussatlygy bilen bölümleriň arasynda şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi bolup biler.

Taslamanyň ady : pleasure, Dizaýnerleriň ady : Yu-Wen Chiu (Vita), Müşderiniň ady : Yuan King International Interior Design Co., Ltd.

pleasure Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.