Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn / Satuw Sergisi

dieForm

Dizaýn / Satuw Sergisi “DieForm” sergisini şeýle täzelik döredýän dizaýn we täze amaly düşünje. Wirtual sergi otagynyň önümleriniň hemmesi fiziki taýdan görkezilýär. Bu ýere gelýänler önümden ne mahabat, ne-de satuw işgärleri bilen gyzyklanýar. Her önüm barada goşmaça maglumatlary multimediýa displeýlerinde ýa-da önümleri ýerinde sargyt edip boljak wirtual sergi otagynda (programma we web sahypasy) tapyp bilersiňiz. Bu düşünje, marka däl-de, önüme ünsi çekip, gyzykly önümleriň görnüşini görkezmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : dieForm, Dizaýnerleriň ady : Gessaga Hindermann GmbH, Müşderiniň ady : Stilhaus G, Rössliweg 48, CH-4852 Rothrist.

dieForm Dizaýn / Satuw Sergisi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.