Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dükany

Family Center

Dükany Uzyn (30 metr) öň diwary ýapmagymyň birnäçe sebäbi bar. Biri, bar bolan binanyň beýikligi hakykatdanam ýakymsyzdy we oňa degmäge rugsadym ýokdy! Ikinjiden, öňdäki fasady gurşap, içimde 30 metr diwar meýdany gazandym. Gündelik synlaýyş statistikamyň gözlegine görä, alyjylaryň köpüsi diňe bilesigelijilik sebäpli dükanyň içine girmegi we bu fasadyň aňyrsynda nämeleriň bolup geçýändigini görmek isledi.

Taslamanyň ady : Family Center, Dizaýnerleriň ady : Ali Alavi, Müşderiniň ady : Ali Alavi design.

Family Center Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.