Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Lohas

Restoran Şäher urgusyna garşy gozgalaň. Baza köp ulagly çatrykda ýerleşýär. Umumy giňişlik meýilnamasy, haýallaşmaga wagt berýän ýaly we çalt depginde ösýän şäher durmuşynda bu pursatdan we häzirki pursatdan lezzet almak üçin ýumşak we kesgitlenen tizligi döretmegi maksat edinýär. Açyk meýdan, orta meýilnamalaşdyryş arkaly emele gelýär, boşlugy dürli funksiýalara esaslanýar. Totema meňzeş ekranlar giňişlik gurşawyna birneme dogabitdi oýnawaçlyk goşýar.

Taslamanyň ady : Lohas, Dizaýnerleriň ady : Yu-Wen Chiu (Vita), Müşderiniň ady : Yuan King International Interior Design Co., Ltd.

Lohas Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.