Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kokteýl Bar

Gamsei

Kokteýl Bar “Gamsei” 2013-nji ýylda açylanda, giper-lokalizm şol wagta çenli esasan azyk meýdançasy bilen çäklenýän tejribe ugry bilen tanyşdyryldy. Gamseýde kokteýller üçin ingredientler ýabany ot-iým ýa-da ýerli artezian daýhanlary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýär. Içki çyzgy, bu pelsepäniň aýdyň dowamydyr. Kokteýller ýaly, Buero Wagner hem ähli materiallary ýerli satyn aldy we ýerli çözgütler öndürmek üçin ýerli öndürijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işledi. “Gamsei”, kokteýl içmek hadysasyny täze bir tejribä öwürýän doly birleşdirilen düşünje.

Deňiz Önümlerini Gaplamak Gaplamanyň

PURE

Deňiz Önümlerini Gaplamak Gaplamanyň Bu täze önümiň düşünjesi "Mugt". Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, adatdan daşary rahat dizaýny döretdik. Adatça gaplanan deňiz önümleri garaňky we bulaşyk gaplar üçin dizaýnymyz islendik optiki balastdan "Mugt". Beýleki tarapdan, bu aralyk allergiýa we iýmitlere duýgur adamlar üçinem. Şeýlelik bilen bilkastlaýyn bir hili lukmançylyk ýaly bolup görünýär. Satuw 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda başlandy we diýseň üstünlikli. Bölek satuw işiniň täsiri: Gowy we gowy pikirlenýän düşünje üçin köp wagt garaşdyk. Müşderi muny gowy görer.

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

ajando Next Level C R M

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi ajando Loft düşünjesi: Maglumat Unilemimiziň gurluşyk materialy. Germaniýanyň Mannheim duralgasynda gaty üýtgeşik bir jaý döredildi. Doly ajando topary 2013-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap şol ýerde ýaşar we işlär. Arhitektor Piter Stasek we Karlsruhe şäherinde ýerleşýän beýik binagärlik binasy binanyň korporatiw binagärlik düşünjesiniň arkasynda durýar. Wheeleriň kwant fizikasy, Iosif M. Hoffmanyň arhitekturasy we elbetde, ajandonyň maglumat tejribesi: "Maglumat dünýäni tegelek edýär". Ilona Kogliniň erkin journalisturnalisti

Şäher Elektrik-Trike

Lecomotion

Şäher Elektrik-Trike Ekologiýa taýdan arassa we täzelikçi, LECOMOTION E-trike, höwürtgelenen söwda arabalary bilen ylhamlanan elektrik kömekçi tigirdir. “LECOMOTION E-trikes” şäher welosiped paýlaşmak ulgamynyň bir bölegi hökmünde işlemek üçin niýetlenendir. Ykjam saklamak üçin bir-biriniň içinde höwürtge döretmek we ylgaýan yzky gapy we aýrylyp bilinýän kran toplumy arkaly bir wagtyň özünde köpleri ýygnamagy we hereket etmegi aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenendir. Pedaling kömegi berilýär. Goldaw batareýasy bilen ýa-da bolmasa, adaty welosiped hökmünde ulanyp bilersiňiz. Alsoük, şeýle hem, 2 çagany ýa-da bir uly adamy daşamaga mümkinçilik berdi.

Kanselýariýa

commod – Feines in Holz

Kanselýariýa “Haryt” içerki işlerde ýöriteleşendir. “Agaçdan ýasalan önümler” şygary bilen kompaniýa aýratyn aýratyn ýaşaýyş jaý taslamalaryny durmuşa geçirýär. Kanselýariýa bu talaby kanagatlandyrmalydy. Azaldylan, ýöne oýnaýan düzüliş, esasanam garylan reňk bilen amala aşyryldy. Kanselýariýa firmanyň stilini we diňe iň gymmatly materiallary ulanmak ideologiýasyny görkezýär: Kagyz 100 göterim pagtadan, hakyky agaç şkafyň konwertlerinden ýasalýar. Wizit kartoçkalarynda adaty agaç önümlerini öz içine alýan 3 ölçegli otag döretmek arkaly kompaniýalaryň şygary “şekillendirilýär”.