Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak

Door Stops

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak Gapy duralgalary dizaýnerleriň, suratkeşleriň, çapyksuwarlaryň we jemgyýetiň ýaşaýjylarynyň arasynda tranzit duralgalary we boş ýerler ýaly äsgerilmedik köpçülik ýerlerini doldurmak, şäheri has ýakymly etmek üçin oturgyç mümkinçilikleri bilen hyzmatdaşlygydyr. Häzirki bar bolanlara has ygtybarly we estetiki taýdan ýakymly alternatiwany üpjün etmek üçin döredilen bölümlere ýerli suratkeşleriň tabşyran köpçülikleýin sungat eserleri ýerleşdirilip, çapyksuwarlara aňsat kesgitlenýän, howpsuz we ýakymly garaşylýan ýer döredilýär.

Taslamanyň ady : Door Stops, Dizaýnerleriň ady : Craig L. Wilkins, Müşderiniň ady : Detroit Community Design Center.

Door Stops Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.