Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Loving Nature

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň Tebigaty söýmek, tebigata, ähli janly-jandarlara bolan söýgini we hormaty görkezýän sungat eserleriniň taslamasydyr. Gabriela Delgado her bir suratda reňklere aýratyn üns berýär, oňat, ýöne ýönekeý tamamlanmak üçin sazlaşykly garyşýan elementleri saýlap alýar. Gözleg we dizaýna bolan hakyky söýgüsi, fantastikadan başlap oýlap tapyşa çenli element elementleri bilen janly reňkli bölekleri döretmäge içgin ukyp berýär. Medeniýeti we şahsy tejribeleri kompozisiýalary tebigat we şadyýanlyk bilen islendik atmosferany owadanlaşdyrjak ajaýyp wizual hekaýalara öwürýär.

Taslamanyň ady : Loving Nature, Dizaýnerleriň ady : Gabriela Delgado, Müşderiniň ady : GD Studio C.A.

Loving Nature Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.