Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Geýip Bolýan Kaşaň Sungat

Animal Instinct

Geýip Bolýan Kaşaň Sungat NYC heýkeltaraş we sungat zergäri Kristofer Rossyň geýip bolýan kaşaň sungat kolleksiýasy “Haýwan instinkti”, hudo artistnigiň gadymy ajaýyp kümüşden, 24 karat altyn we Bohem aýnasyndan hudo .nik tarapyndan döredilen haýwanlardan ylhamlanan, çäkli neşir eserleridir. Sungat, şaý-sepler, haute kouture we kaşaň dizaýn arasyndaky araçäkleri bulaşdyrmak bilen, heýkeltaraş guşaklar haýwan sungaty düşünjesini bedene getirýän özboluşly, öjükdiriji jümleler üçin ýasaýar. Güýçlendirýän, gözüňi özüne çekiji we özboluşly jümle sözleri, heýkeltaraş görnüşindäki aýal haýwan instinktiniň gözlegidir.

Sanly Üýtgeşme

Tigi

Sanly Üýtgeşme Saç modasynyň iň ajaýyp taraplaryndan biri sanly ýerliklilige batyrgaý ädim ätmekçi. “Professional nokat com” we “Tigi Reňk Awtorlyk hukugy” diapazonlarynyň täzeden işlenmegi, hudo .nikler tarapyndan döredilen, häzirki zaman suratçylarynyň gatnaşmagy we sanly görnüşde görünmeýän dizaýn aňlatmalaryny birleşdirmek arkaly dolandyryldy. Tehnika bilen senetiň arasynda inçe, ýöne ýiti gapma-garşylyklar. Netijede, Tigi 0-dan 100-e çenli hakyky sanly üýtgeşmä ädimme-ädim sagdyn çemeleşmek arkaly ugrukdyrmak.

Habarlylyk We Mahabat Kampaniýasy

O3JECT

Habarlylyk We Mahabat Kampaniýasy Hususy giňişlik geljekde gymmatly çeşmä öwrüljekdigi sebäpli, bu otagy kesgitlemek we dizaýn etmek zerurlygy häzirki döwürde möhümdir. O3JECT, näbelli geljegi estetiki taýdan özüne çekiji ýatlatma hökmünde kran geçirmeýän giňişligi öndürmäge we mahabatlandyrmaga borçlanýar. Faradaý Keýj prinsipi bilen gurlan elde ýasalan, ýapyk we geçiriji kub, giňişleýin kampaniýa dizaýnynyň üsti bilen mahabatlandyrylan utopik ýaly görünýän otagyň şekillendirilmegini öz içine alýar.

Tipografiýa Taslamasy

Reflexio

Tipografiýa Taslamasy Aýnadaky şöhlelenmäni öz okundan kesilen kagyz harplary bilen birleşdirýän synag tipografiki taslama. Bir gezek surata düşen 3D şekilleri teklip edýän modully kompozisiýalara getirýär. Taslama sanly dilden analog dünýäsine geçmek üçin jadyly we wizual gapma-garşylygy ulanýar. Aýnada harplaryň gurulmagy, hakykat ýa-da ýalan däl pikirlenmek bilen täze hakykatlary döredýär.

Korporatiw Şahsyýet

Yanolja

Korporatiw Şahsyýet Olanolja, Seulda ýerleşýän 1-nji syýahat maglumat platformasy bolup, koreý dilinde “Heý, oýnalyň” diýmekdir. Logotip, ýönekeý, amaly täsir galdyrmak üçin san-serif şrifti bilen düzülendir. Uly harplary ulanyp, goýy baş harplary ulanmak bilen deňeşdirilende oýnawaç we ritmiki şekil berip biler. Her harpyň arasyndaky boşluk optiki illuziýadan gaça durmak üçin gaty gowy gözden geçirilýär we logotipiň kiçi göwrüminde-de düşnükliligini ýokarlandyrýar. Açyk we açyk neon reňklerini üns bilen saýladyk we gaty gyzykly we açylýan şekilleri bermek üçin goşmaça kombinasiýalary ulandyk.

Oba Hojalygy Kitaby

Archives

Oba Hojalygy Kitaby Kitap oba hojalygy, adamlaryň durmuşy, oba hojalygy we gapdaly, oba hojalygyny maliýeleşdirmek we oba hojalygy syýasatlaryna bölünýär. Kategoriýalaşdyrylan dizaýn usuly bilen kitap adamlaryň estetiki islegine has laýyk gelýär. Faýla has ýakyn bolmak üçin doly ýapyk kitap örtügi dizaýn edildi. Okyjylar kitaby diňe ýyrtandan soň açyp bilerler. Bu gatnaşmak, okyjylara faýl açmak prosesini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, Suzhou kody ýaly käbir köne we owadan ekerançylyk nyşanlary we belli bir döwürde ulanylýan käbir tipografiýa we surat. Olar rekombinasiýa edildi we kitabyň gapagynda görkezildi.