Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Glazov

Korporatiw Şahsyýet Glazow şol bir şäherdäki mebel zawody. Zawod arzan mebel öndürýär. Şeýle mebelleriň dizaýny gaty umumy bolansoň, aragatnaşyk düşünjesini asyl "agaç" 3D harplara esaslamak kararyna gelindi, şonuň ýaly harplardan düzülen sözler mebel toplumlaryny alamatlandyrýar. Hatlar "mebel", "ýatylýan otag" we ş.m. sözleri ýa-da kolleksiýa atlaryny düzýär, mebel böleklerine meňzeş görnüşde ýerleşdirilýär. Görkezilen 3D harplar mebel shemalaryna meňzeýär we kanselýariýada ýa-da markany tanamak üçin surat fonlarynda ulanylyp bilner.

Taslamanyň ady : Glazov, Dizaýnerleriň ady : Mikhail Puzakov, Müşderiniň ady : Glazov furniture factory.

Glazov Korporatiw Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.