Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sanly Sungat

Surface

Sanly Sungat Eseriň ethere häsiýeti göze görnüp duran bir zady döredýär. Bu pikir, suwy ýüzleý bolmak we ýerüsti bolmak düşünjesini bermek üçin element hökmünde ulanmakdan gelýär. Dizaýner, şahsyýetlerimizi döretmek we töweregimizdäkileriň bu işdäki roly bilen gyzyklanýar. Onuň üçin özümizden bir zat görkezenimizde "üstümizden" çykýarys.

Taslamanyň ady : Surface, Dizaýnerleriň ady : Grégoire A. Meyer, Müşderiniň ady : .

Surface Sanly Sungat

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.