Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Söwda Meýdançasy

La Moitie

Köp Söwda Meýdançasy Taslamanyň ady “La Moitie” fransuz diliniň terjimesinden gelip çykýar we dizaýn muny garşydaş elementleriň: inedördül we tegelek, ýagty we garaňky deňagramlylykda ýerlikli görkezýär. Çäklendirilen giňişligi göz öňünde tutup, topar iki garşydaş reňk ulanmak arkaly iki aýry bölek ýeriň arasynda baglanyşyk we bölünişik döretmäge synanyşdy. Gülgüne we gara giňişlikleriň araçägi aýdyň bolsa-da, dürli nukdaýnazardan bulaşyk. Spiral basgançak, ýarym gülgüne we ýarym gara, dükanyň merkezinde ýerleşýär we üpjün edýär.

Lukmançylyk Gözellik Merkezi

LaPuro

Lukmançylyk Gözellik Merkezi Dizaýn gowy estetika däl. Bu giňişligiň ulanylyş usulydyr. Lukmançylyk merkezi birleşdirilen görnüş we işleýär. Ulanyjylaryň isleglerine düşünmek we olara rahatlyk we çyn ýürekden alada edýän daş-töwerekdäki ähli inçe täsirleri başdan geçiriň. Dizaýn we täze tehnologiýa ulgamy ulanyja çözgütleri üpjün edýär we dolandyrmak aňsat. Saglygy, abadançylygy we medisina meselesini göz öňünde tutup, merkez ekologiýa taýdan durnukly materiallary kabul etdi we gurluşyk işlerine gözegçilik etdi. Elementshli elementler ulanyjylar üçin hakykatdanam amatly dizaýna birleşdirildi.

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň

Bienville

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň Bu işleýän maşgalanyň maddy-tehniki üpjünçiligi, uzak wagtlap öýde bolmagyny talap edýärdi, bu bolsa işden we mekdepden başga-da olaryň saglygyna zyýan ýetirýärdi. Köp maşgalalar ýaly, daş-töwerege göçmek, açyk howany giňeltmek üçin has uly howly üçin şäher amatlyklaryna ýakynlyk alyşmak zerurmy ýa-da ýokmy diýip pikir edip başladylar. Uzaklara göçmegiň deregine, kiçijik şäher ýerlerinde içerki öý durmuşynyň çäklendirmelerine täzeden seredjek täze jaý gurmak kararyna geldiler. Taslamanyň guramaçylyk ýörelgesi, jemgyýetçilik ýerlerinden mümkin boldugyça açyk howany açmakdy.

Toý Ybadathanasy

Cloud of Luster

Toý Ybadathanasy Ustaponiýanyň Himeji şäherindäki toý dabarasy zalynda ýerleşýän toý ybadathanasydyr. Dizaýn, häzirki zaman toý dabarasynyň ruhuny fiziki giňişlige öwürmäge synanyşýar. Ybadathananyň hemmesi ak reňkli, daş-töweregi bag we suw howdanyna açýan egri aýna bilen örtülen bulut şekili. Sütünler minimalistik potolok bilen rahat birleşdirýän kelleler ýaly giperboliki paýtagtda ýerleşdirilýär. Basseýn tarapyndaky kapellanyň aýlawy, giperboliki egridir, tutuş gurluşy suwuň üstünde ýüzýän ýaly görünmäge we ýeňilligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Dermanhana Paýlamak

The Cutting Edge

Dermanhana Paýlamak Kesiş gyrasy, Japanaponiýanyň Himeji şäherindäki goňşy Daýiçi umumy hassahanasy bilen baglanyşykly dermanhana. Bu görnüşli dermanhanalarda müşderiniň bölek satuw görnüşindäki ýaly önümlere göni girip bilmeýär; Has dogrusy, dermanlary lukmançylyk reseptini berenden soň, dermanhanaçy tarapyndan howluda taýýarlanar. Bu täze bina, ösen lukmançylyk tehnologiýasyna laýyklykda ýokary tehnologiýaly ýiti keşbi girizmek arkaly hassahananyň abraýyny ýokarlandyrmak üçin döredildi. Ak minimalistik, ýöne doly işleýän giňişlige getirýär.

Flagman Dükany

WADA Sports

Flagman Dükany 30 ýyllygyny bellemek üçin WADA Sports täze gurlan baş edara we flagman dükanyna göçýär. Dükanyň içinde binany goldaýan ullakan elliptik metal gurluş bar. Elliptiki gurluşyň aşagynda raketa önümleri ýörite taýýarlanan gural bilen deňleşdirildi. Raketler yzygiderli ýerleşdirilip, birin-birin eliňe almak aňsatlaşdyrylýar. Oveokarda elliptik şekil, ýurduň dürli künjeklerinden ýygnalan we dükanyň içini raketanyň muzeýine öwürmek üçin dürli gymmatly üzüm we döwrebap raketalary görkezmek üçin ulanylýar.