Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gozgalmaýan Emläk Satuw Merkezi

MIX C SALES CENTRE

Gozgalmaýan Emläk Satuw Merkezi gozgalmaýan emläk satuw merkezi. Asyl binagärlik görnüşi aýna kwadrat gutydyr. Umumy içerki dizaýny binanyň daşyndan görmek bolýar we içki dizaýny binanyň beýikligi bilen doly şöhlelenýär. Dört funksiýa meýdançasy, multimediýa displeý meýdançasy, model görkeziş meýdançasy, gepleşik diwany we material görkeziş meýdançasy bar. Dört funksiýa meýdany dargadylan we üzňe görünýär. Şeýlelik bilen iki dizaýn düşünjesine ýetmek üçin tutuş meýdany birleşdirmek üçin lenta dakdyk: 1. funksiýa meýdançalaryny birleşdirmek 2. Binanyň beýikligini emele getirmek.

Taslamanyň ady : MIX C SALES CENTRE, Dizaýnerleriň ady : Kris Lin, Müşderiniň ady : .

MIX C SALES CENTRE Gozgalmaýan Emläk Satuw Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.