Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýuwulýan

Vortex

Ýuwulýan Worteks dizaýnynyň maksady, netijeliligini ýokarlandyrmak, ulanyjy tejribesine goşant goşmak we estetiki we ýarym häsiýetlerini ýokarlandyrmak üçin ýuwulýan ýerlerde suw akymyna täsir etmek üçin täze bir görnüş tapmakdyr. Netijede, drena andy we suw akymyny aňladýan ideallaşdyrylan worteks görnüşinden alnan metafora bolup, ol ähli obýekti işleýän ýuwulýan ýer hökmünde wizual görkezýär. Bu görnüş kran bilen birleşdirilip, suwy spiral ýoluna ugrukdyrýar, şol bir mukdarda suwuň has köp topragy örtmegine mümkinçilik berýär, bu bolsa arassalamak üçin suw sarp edilişiniň azalmagyna getirýär.

Softumşak We Gaty Gar Üçin Konki

Snowskate

Softumşak We Gaty Gar Üçin Konki Asyl Gar konkisi bu ýerde düýbünden täze we işleýän dizaýnda - gaty agaç mahoganynda we poslamaýan polatdan ýasalanlar bilen hödürlenýär. Bir artykmaçlygy, dabany bolan adaty deri aýakgaplary ulanyp bolýar we şonuň üçin ýörite aýakgaplara isleg ýok. Tigir bilen meşgullanmagyň açary, aňsat galstuk usulydyr, sebäbi konkiniň inine we beýikligine gowy kombinasiýa bilen dizaýn we gurluşyk optimallaşdyrylýar. Anotherene bir aýgytlaýjy faktor, gaty ýa-da gaty garda dolandyryş konkisini optimallaşdyrýan ylgawçylaryň giňligi. Ylgaýanlar poslamaýan polatdan ýasalan we nurbatlar bilen enjamlaşdyrylan.

Yşyklandyryş Gurluşy Yşyklandyryşyň

Tensegrity Space Frame

Yşyklandyryş Gurluşy Yşyklandyryşyň “Tensegrity” kosmos çarçuwasy çyrasy, diňe ýagtylyk çeşmesini we elektrik simini ulanyp, ýagtylyk enjamyny öndürmek üçin “RBFuller” -iň “Has az zat” ýörelgesinden peýdalanýar. Dartgynlylyk, diňe gurluş logikasy bilen kesgitlenen üznüksiz görünýän ýagtylyk meýdanyny öndürmek üçin gysyşda we dartgynlykda özara işleýän gurluş serişdesine öwrülýär. Onuň göwrümliligi we önümçilik tygşytlylygy tükeniksiz konfigurasiýa önümi bilen gürleşýär, onuň ýagty görnüşi biziň döwrümiziň paradigmasyny tassyklaýan ýönekeýlik bilen agyrlyk güýjüniň çekilmegine ajaýyp garşylyk görkezýär: Az ulanylanda has köp gazanmak.

Bilim Üçin Öwrüliýän Enjam

Pupil 108

Bilim Üçin Öwrüliýän Enjam Okuwçy 108: Bilim üçin iň amatly Windows 8 öwrüliýän enjam. Täze interfeýs we öwrenmekde düýbünden täze tejribe. 108-nji okuwçy, Bilimde has gowulaşmak üçin planşet we noutbuk dünýäsini birleşdirýär. Windows 8 okuwçylara duýgur ekran aýratynlygyndan we sansyz programmalardan doly peýdalanmaga mümkinçilik berýän täze okuw mümkinçiliklerini açýar. “Intel® Education Solutions” -yň bir bölegi, 108-nji okuwçy, dünýädäki synp otaglary üçin iň amatly we amatly çözgütdir.

Nahar Saçagy

Chromosome X

Nahar Saçagy Ok düzülişinde özara täsirleşýän sekiz adama oturgyç bermek üçin niýetlenen nahar stoly. Topokarky abstrakt X bolup, çuň çyzyk bilen tapawutlandyrylan iki dürli bölekden ýasalýar, şol bir abstrakt X esasy gurluşy bilen polda şöhlelenýär. Ak gurluş, aňsat ýygnamak we daşamak üçin üç dürli bölekden ýasalýar. Mundan başga-da, tertipsiz şekilli ýokarsyna has köp üns bermek bilen aşaky bölegini ýeňilleşdirmek üçin ýokarky we ak reňkli şkafyň tapawudy saýlandy, şeýlelik bilen ulanyjylaryň dürli gatnaşygy üçin yşarat etdi.

Bilim Üçin Aýrylýan Enjam

Unite 401

Bilim Üçin Aýrylýan Enjam 401-ni birleşdiriň: Bilim üçin ajaýyp jübüt. Toparyň işi barada gürleşeliň. Ajaýyp köpugurly 2-in-1 dizaýny bilen, “Unite 401” bilelikdäki okuw gurşawy üçin iň oňat talyp enjamydyr. Planşet bilen depderiň utgaşmasy, iň arzan bahadan mgseries ygtybarly dizaýny bilen güýçlendirilen Bilim üçin iň güýçli ykjam çözgüdi üpjün edýär.