Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pyçak Saklaýjy

Only Right Here

Pyçak Saklaýjy XII asyrdan bäri ilkinji öküz söweşleri akt ýa-da köpçülik üçin tomaşa hökmünde dokumentleşdirildi. Häzirki wagtda adamlaryň aňyň oýanmagy, umumy baha bermegiň alamaty, ylahy tebigata şärik bolmak bilen, biz tutuşlygyna. "Diňe şu ýerde" täze bir döwri alamatlandyrýar, bu ýerde agressiw çäreleriň ýok edilmegi, bir wagtlar medeni baýramçylykda öz beýanyny tapmagy we gumanistik derejedäki beýik ewolýusiýa ädimi bolar.

Ösýän Lampa

BB Little Garden

Ösýän Lampa Bu taslama has doly duýgur nahar bişirmek tejribesini üpjün edýän bu täze ulanylyşy goldamagy teklip edýär. BB Kiçijik bag, aşhananyň içindäki hoşboý ysly ösümlikleriň ýerini täzeden gözden geçirmek isleýän şöhle saçýan çyra. Hakyky minimalist obýekt hökmünde aýdyň çyzykly göwrüm. Designumşak dizaýn, dürli ýapyk şertlere uýgunlaşmak we aşhana aýratyn bellik bermek üçin esasanam öwrenildi. BB Kiçijik bag ösümlikler üçin çarçuwadyr, arassa çyzygy olary ulaldýar we okamagy bozmaýar.

Gapdal Stol

una

Gapdal Stol bökdençsiz integrasiýa una tablisanyň özenidir. üç sany akja görnüşi birleşýän aýna ýüzüni birleşdirmek üçin birleşýär. materiallara we olaryň mümkinçiliklerine çuňňur üns bermegiň önümi, daşky görnüşi gaty howaly we ajaýyp ýeňil, una deňagramlylygyň we merhemetiň beýany hökmünde ýüze çykýar.

Komod

shark-commode

Komod Commode açyk tekje bilen birleşýär we bu hereket duýgusyny berýär we iki bölek ony has durnuklaşdyrýar. Dürli ýerüsti bezegleri we dürli reňkleri ulanmak dürli keýp döretmäge mümkinçilik berýär we dürli interýerleriň arasynda gurup bolýar. Closedapyk komod we açyk tekje janly-jandaryň hyýalyny berýär.

Stol

Minimum

Stol Önümçilikde we transportda gaty ýeňil we ýönekeý. Daşky görnüşi gaty ýeňil we üýtgeşik bolsa-da, örän amatly dizaýn. Bu bölüm doly sökülip, islendik ýerde sökülip we aýrylyp bilner. Uzynlygy birleşdirip bolýar, sebäbi demir birleşdirijiler arkaly gurnalan agaç-metal aýaklar bolup biler. Aýaklaryň görnüşi we reňki talaplara görä üýtgedilip bilner.

Şkaf

Deco

Şkaf Bir şkaf beýlekisine asyldy. Gutularyň polda durman, asylanlygy sebäpli mebeliň boş ýerini doldurmagyna mümkinçilik berýän gaty üýtgeşik dizaýn. Ulanyş üçin gaty amatly, sebäbi gutular toparlara bölünipdi we bu usul bilen ulanyjy üçin gaty amatly bolar. Materiallaryň reňk üýtgemegi bar.