Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Wezipeli Oturgyç

charchoob

Köp Wezipeli Oturgyç Önümiň kub görnüşi ony hemme taraplaýyn durnukly we deňagramly saklaýar. Mundan başga-da, önümi resmi, resmi däl we dostlukly edepde üç taraplaýyn ulanmak diňe oturgyçlaryň 90 dereje öwrülmegi bilen mümkindir. Bu önüm, işleýşiniň ähli taraplaryny göz öňünde tutup, mümkin boldugyça ýeňil (4kg) saklanmak üçin döredildi. Bu maksat, önümiň agramyny mümkin boldugyça pes saklamak üçin ýeňil agramly materiallary we boş ramkalary saýlamak arkaly gazanyldy.

Taslamanyň ady : charchoob, Dizaýnerleriň ady : Arash Shojaei, Müşderiniň ady : Arshida.

charchoob Köp Wezipeli Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.