Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

the Light in the Bubble

Lampa Köpürjikdäki yşyk, köne filament Edisonyň lampa çyrasyny ýada salýan häzirki zaman lampasy. Bu, lampanyň şekilli lazer bilen kesilen pleksiglas listiniň içinde ýerleşdirilen çyra çeşmesidir. Lampa aç-açan, ýöne çyrany ýakanyňyzda süzgüç we lampoçkanyň görnüşini görüp bilersiňiz. Maýatnik çyrasy ýaly ýa-da adaty lampany çalyşmak üçin ulanylyp bilner.

Asma Lampa

Spin

Asma Lampa Ruben Saldana tarapyndan taýýarlanan aýlaw, aksenti yşyklandyrmak üçin asylan LED çyradyr. Esasy setirleriniň minimalistik aňlatmasy, tegelek geometriýasy we görnüşi, Spine owadan we sazlaşykly dizaýny berýär. Alýuminiýde öndürilen bedeni, ýylylyk geçiriji hökmünde hereket edip, ýeňil we yzygiderliligi üpjün edýär. Onuň ýalpyldawuk potolok bazasy we ultra inçe datçigi howa ýüzüş duýgusyny döredýär. Ak we ak reňkde bar, Spin barlara, hasaplaýjylara, vitrinlere ýerleşdirilmegi üçin ajaýyp yşykdyr ...

Yşyk Çyrasy

Sky

Yşyk Çyrasy Floüzýän ýaly görünýän ýeňil enjam. Inçe we ýeňil disk potolokyň aşagyna birnäçe santimetr oturdyldy. Bu, Sky tarapyndan gazanylan dizaýn düşünjesidir. Asman, yşyk şöhlesiniň potolokdan 5 sm uzaklykda togtadylmagyny görkezýän wizual effekt döredýär, bu ýagtylygyň şahsy we dürli stile laýyk gelmegini üpjün edýär. Performanceokary öndürijiligi sebäpli “Sky” beýik potoloklardan ýagtylyga laýyk gelýär. Şeýle-de bolsa, arassa we arassa dizaýny, minimal el degirmek isleýän islendik içerki dizaýny yşyklandyrmak üçin ajaýyp warianty hasaplamaga mümkinçilik berýär. Ahyrynda bilelikde dizaýn we ýerine ýetiriş.

Ünsi

Thor

Ünsi Thor, Ruben Saldana tarapyndan döredilen, ýokary akymly (4,700 Lm çenli), bary-ýogy 27W-dan 38W çenli (modele baglylykda) sarp edilýän we diňe passiw ýaýramagy ulanýan optimal ýylylyk dolandyryşy bilen dizaýn. Bu, “Thor” -y bazardaky özboluşly önüm hökmünde tapawutlandyrýar. Sürüjiniň yşyk goluna birikdirilendigi sebäpli, Thor öz synpynda ykjam ölçeglere eýe. Onuň köpçülik merkeziniň durnuklylygy, ýoluň egilmegine sebäp bolmazdan, islän Thor gurmaga mümkinçilik berýär. Thor, ýagty akymyň güýçli zerurlygy bolan gurşaw üçin LED yşyk çyrasydyr.

Zeýtun Jamy

Oli

Zeýtun Jamy Görünýän minimalist obýekt OLI, funksiýasyna, belli bir zerurlykdan dörän çukurlary gizlemek pikirine esaslanyp döredildi. Dürli ýagdaýlara syn etmek, çukurlaryň nejisligi we zeýtun gözelligini ýokarlandyrmak zerurlygy yzarlandy. Iki maksatly gaplama hökmünde Oli bir gezek açylanda garaşylmadyk faktory nygtamak üçin döredildi. Dizaýner, zeýtun görnüşi we ýönekeýligi bilen ylham aldy. Farfor saýlamak materialyň gymmaty we ulanylyşy bilen baglanyşykly.

Köp Funksiýaly Stol

Portable Lap Desk Installation No.1

Köp Funksiýaly Stol 1-nji göçme aýlaw stoly gurnama, ulanyjylara çeýe, köptaraply, gönükdirilen we tertipli iş ýerini üpjün etmek üçin döredildi. Stol diýseň giň ýer tygşytlaýan diwara gurnama çözgüdi bolup, diwara garşy tekiz saklanyp bilner. Bambukdan ýasalan stol, ulanyja ony öýüň dürli ýerlerinde aýlaw stoly hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän diwar ýaýyndan aýrylýar. Şeýle hem, stoluň üstünde bir çukur bar, ony önümiň ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin telefon ýa-da planşet stendi hökmünde ulanyp bolýar.