Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Mebelleri

Sott'Aqua Marino

Hammam Mebelleri Sott'Aqua Marino kolleksiýasy, suwasty dünýäsiniň döredijilik jikme-jiklikleri bilen hammam otaglaryna, dürli modulirleme saýlawlaryny ulanyp, öz hammamyňyzy dizaýn etmegiň ajaýyplygyny hödürleýär. Sott'Aqua Marino her kim üçin özboluşly dizaýn çemeleşmesini hödürläp biler. ýeke ýa-da goşa çüýşeli şkaflar bilen ulanmak üçin çeýeligi bilen hammam. Diwara asylan tegelek aýna yşyklandyryş ulgamyny hem gizledi. Tigirleriň üstündäki kedr döşüniň aşagy kir ýuwmak sebedi hökmünde hem işleýär.

Taslamanyň ady : Sott'Aqua Marino, Dizaýnerleriň ady : Isvea Eurasia, Müşderiniň ady : ISVEA.

Sott'Aqua Marino Hammam Mebelleri

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.