Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Maksatly Stol

Bean Series 2

Köp Maksatly Stol Bu tablisany Bean Buro prinsip dizaýnerleri Kenni Kinugasa-Tsui we Lorene Faure düzdi. Taslama, fransuz egrileriniň sypaýy şekillerinden we enigma jübütlerinden ylham aldy we ofis konferensiýa otagynda merkezi bölek bolup hyzmat edýär. Umumy görnüşi, adaty resmi korporatiw konferensiýa tablisasyndan düýpgöter daşlaşýan parçalardan doly. Stoluň üç bölegi dürli oturgyçlara görä dürli umumy görnüşlere üýtgedilip bilner; üýtgemegiň yzygiderli ýagdaýy döredijilik edarasy üçin oýnawaç atmosfera döredýär.

Taslamanyň ady : Bean Series 2, Dizaýnerleriň ady : Bean Buro, Müşderiniň ady : Cheil .

Bean Series 2 Köp Maksatly Stol

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.