Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýokary Derejeli Telewizor

La Torre

Ýokary Derejeli Telewizor Bu dizaýnda ekrany saklaýan öň gapak ýok. Telewizor, ekran paneliniň aňyrsynda gizlenen arka şkaf tarapyndan saklanýar. Ekrany gurşap alýan eloxal inçe bezeg diňe kosmetiki illuziýa üçin ulanylýar. Şol sebäpleriň hemmesinde adaty telewizor görnüşinden tapawutlylykda diňe agalyk ediji element görkezilýär. Eýfel diňi La Torre üçin ylham çeşmesidir. Bu ikisiniň esasy meňzeşlikleriniň käbiri öz döwrüniň reformaçysy bolmak we şol bir tarapdan garamak.

42 "bms Led Tv

Agile

42 "bms Led Tv “AGILE LED” telewizory, dar bezeg ulanyp, ekranda şekili has-da artdyrmak we telewizoryň tendensiýasyny näzik görnüş bilen ele almak üçin döredildi. Ekranyň töweregindäki inçe araçäkdäki ýitilik, dürli şöhlelenmeleri we ýagtylygyň ýagtylygyny üpjün edýär, bu bolsa dizaýnyň ýeňilligine sebäp bolýar. Bu, telewizoryň dizaýnyna hem täsir edýär. Ateoldaş-plastmassa aýaklary we ýarym dury aýak boýnly metaldan ýasalan ýüzler telewizor bilen şol bir maksat bilen amala aşyrylýar. AGILE-iň özleşdirme bölegi reňkdäki aç-açan linzalardyr.

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

XX240 BMS SNB LED TV

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe XX240 LED teleserialynda iň amatly orta ölçegden iň ýokary segmentli uly göwrümli telewizorlara çenli birnäçe wariant hödürleýän 32 ", 39", 40 ", 42", 47 ", 50" seriýalary bar. Ekranyň dizaýny önümçilik kompaniýasyna hem degişlidir we BMS usulyýeti bilen gurnalan. Ekran metal ýokary hilli boýag bilen boýalýar, sebäbi dizaýn bezeg meýdanyny açyk galdyrýar we diňe arka gapagyň diwar galyňlygy bilen çarçuwalaýar. Şonuň üçin telewizor diňe inçe çarçuwa we aşaky yşyklandyrylan logo meýdany bilen örtülen ýaly.

Öňdebaryjy Telewizor

XX250

Öňdebaryjy Telewizor Sarp ediji elektronikasynyň örän ýokary segmentinde ýerleşýän “Vestel” -iň serhetsiz teleserialy. Alýumin zynjyry ekrany göze görünmeýän inçe çarçuwa hökmünde saklaýar. Inyalpyldawuk inçe çarçuwa önüme artykmaç bazardaky aýratyn keşbi berýär. Ekrany inçe metal çarçuwada örtülen ýalpyldawuk ekrany bilen adaty LED telewizorlaryndan düýpgöter tapawutlanýar. Ekranyň aşagyndaky ýalpyldawuk alýumin bölegi, telewizory stoluň üstündäki stendden aýyranda özüne çekiji nokady döredýär.

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

XX265

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe Plastiki şkaf dizaýny, logotip we wizual illýuziýa üçin ekranyň aşagynda galan dokumasy we ýalpyldawuk görnüşi bolan adaty modellerden tapawutlanýar. BMS önümçilik usulyna baglylykda model dizaýn duýgusy bilen bir hatarda gaty tygşytly. Stoluň ýokarky stend dizaýny, hrom effekt çyzgysy arkaly tomaşaçylara yzygiderli akýan görnüşe eýe. Şeýlelik bilen, kabinetiň dizaýny we stend dizaýny biri-birini doldurýar.

Jemgyýetçilik Şäher Sungat Mebelleri

Eye of Ra'

Jemgyýetçilik Şäher Sungat Mebelleri Bu dizaýnyň islegi, gadymy Müsür taryhyny futuristik dizaýn usulyýeti bilen birleşdirmek. Müsüriň iň ajaýyp dini guralynyň göçme mebelleriň suwuk görnüşine göçme manyda terjimesi, haýsydyr bir şekil ýa-da dizaýn teklip edilmeýän akym stiliniň aýratynlyklaryny alýar. Göz, Taňry Ra neslinde erkek we aýal kärdeşlerini aňladýar. Şonuň üçin köçe mebelleri erkekligi we güýji alamatlandyrýan berk dizaýnda hödürlenýär, egri görnüşi aýal-gyzlygy we nepisligi görkezýär.