Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaý Toplumy

Wavy

Çaý Toplumy Tebigatda trawertin terasyndan ylham alan Wavy, özboluşly çaý tejribesini getirjek çaý toplumydyr. Innowasiýa tutawaçlary eliňize amatly bolar ýaly işlenip düzüldi. Kubogy eliňiz bilen höwürtgedip, suw liliýasy ýaly bolup, sizi rahatlyk pursatyna alyp barjakdygyna göz ýetirersiňiz.

Kreslo

Baralho

Kreslo Baralho kreslosy arassa görnüşlerden we göni çyzyklardan düzülen ajaýyp häzirki zaman dizaýnyna eýedir. Çotga alýumin plastinkasynda eplençlerden we kebşirlerden ýasalan bu kreslo, materialyň berkligini kynlaşdyrýan batyrgaýlygy bilen tapawutlanýar. Bir elementde gözelligi, ýeňilligi we çyzyklaryň we burçlaryň takyklygyny bir ýere jemlemegi başarýar.

Açyk Gap-Gaç Ulgamy

Osoro

Açyk Gap-Gaç Ulgamy OSORO-nyň täzeçillik häsiýeti, ýokary derejeli witrifirlenen farfor we adaty pil süňkünden ýasalan ýalpyldawuk deriniň sowadyjyda ýa-da doňduryjyda iýmit saklamak we bug peç ýa-da mikrotolkun bilen bişirmek üçin amatly funksiýany birleşdirmekdir. Dürli elementleri bolan ýönekeý, modul görnüşi, ýeriňi tygşytlamak üçin ýygnalyp bilner, çeýe birleşdirilip, köp reňkli silikon O-Sealer ýa-da O-Connector bilen ýapylyp, iýmitiň içinde gowy möhürlener. OSORO gündelik durmuşymyza bolan zerurlygy aradan aýyrmak üçin ähliumumy ulanylyp bilner.

Kranlar

Electra

Kranlar Aýry tutawajy bolmadyk elektra, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, aşhanalar üçin özboluşly bolmagy aýgytly. Sanly çeňňek mikserini çekiň, ulanyjylara iki dürli akym funksiýasyny hödürlemek bilen aşhanalarda hereket erkinligini üpjün edýär. Elektranyň öň tarapynda, pürküji pyçak bilen gurlanda ýa-da dolandyryp boljak barmagyňyzyň ujy bilen eliňizde ähli funksiýalara girmäge mümkinçilik berýär.

Kranlar

Electra

Kranlar Armatura pudagynda sanly ulanylyş wekili hasaplanýan “Electra”, sanly döwrüň dizaýnlaryny nygtamak üçin tehnologiýany dizaýn bilen birleşdirýär. Aýry tutawajy bolmadyk kranlar, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, çygly ýerlerde özboluşly bolmagy aýgytlydyr. “Electra” -yň duýgur ekran düwmeleri ulanyjylara has ergonomiki çözgüt hödürleýär. Kranlaryň “Eko Mind” ulanyjyny tygşytlamakda iň ýokary netijeliligi üpjün edýär. Bu aýratynlyk esasanam geljekki nesillere gymmatlyk goşýar

Köçe Skameýkasy

Ola

Köçe Skameýkasy Eko-dizaýn strategiýalaryna laýyklykda döredilen bu oturgyç, köçe mebellerini täze derejä çykarýar. Şäherde ýa-da tebigy ýerlerde öýde deň derejede suwuk çyzyklar bir skameýkada dürli oturgyçlary döredýär. Ulanylan materiallar esas üçin gaýtadan işlenen alýumin we oturgyç üçin polat, gaýtadan ulanylýan we çydamly aýratynlyklary üçin saýlanýar; ähli howa şertlerinde açyk ulanmak üçin ajaýyp we çydamly poroşok örtükli gutarnykly görnüşi bar. Meksika şäherinde Daniel Olwera, Hiroşi Ikenaga, Elis Pegman we Karime Toska tarapyndan dizaýn edildi.