Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pol Plitalary

REVICOMFORT

Pol Plitalary REVICOMFORT aýrylýan we gaýtadan ulanylýan pol. Çalt we ulanmak aňsat. Ulanmaga taýýar. Täzeden düzmek üçin amatly. Producteke-täk önümde doly göwrümli farfor plitalarynyň tehniki aýratynlyklaryny, wagt tygşytlaýan ýönekeýleşdirmegiň ykdysady artykmaçlyklaryny, hereketiň aňsatlygyny we dürli ýerlerde gaýtadan ulanmagy birleşdirýär. REVICOMFORT birnäçe “Revigrés” kolleksiýalarynda amala aşyrylyp bilner: dürli effektler, reňkler we ýüzler.

Taslamanyň ady : REVICOMFORT, Dizaýnerleriň ady : Revigres, Müşderiniň ady : Revigres.

REVICOMFORT Pol Plitalary

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.