Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oýunjaklar

Minimals

Oýunjaklar Minimallar, esasy reňk palitrasyny we geometrik şekilleri ulanmak bilen häsiýetlendirilen modully haýwanlaryň ajaýyp çyzgysydyr. Bu at bir wagtyň özünde "Minimalizm" sözünden we "Mini-Haýwanlar" -yň gysylmagyndan gelip çykýar. Elbetde, ähli zerur däl görnüşleri, aýratynlyklary we düşünjeleri ýok etmek arkaly oýnawaçlygyň düýp manysyny paş etmegi maksat edinýärler. Bilelikde, reňkler, haýwanlar, eşikler we arhetipler döredýär, adamlary özlerini tanadýan häsiýetini saýlamaga höweslendirýär.

Taslamanyň ady : Minimals, Dizaýnerleriň ady : Sebastián Burga, Müşderiniň ady : Minimals.

Minimals Oýunjaklar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.