Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kran

Amphora

Kran Amphora seriýasy geçmişi we geljegi birleşdirmek üçin döredilip, gadymy döwürleriň esasy we işleýiş görnüşlerini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Şol günlerdäki durmuş çeşmesine suw getirmek şu günki ýaly aňsat däldi. Kranyň adaty däl görnüşi şu günki asyrlardan gelip çykýar, ýöne suw tygşytlaýan kartrij ertir getirýär. Kran retro gadymy döwürleriň köçe çüwdürimlerinden dizaýn edilip, hammamyňyza estetiki getirýär.

Ýuwulýan

Serel Wave

Ýuwulýan SEREL Tolkun ýuwulýan, häzirki zaman hammamlarynda nominatiw setirleri, funksional çözgütleri we täsirli hili bilen öz ornuny alýar. SEREL Tolkun ýuwulýan; üýtgeşik jam görnüşi bilen häzirki goşa ýuwulýan çüýşäni kabul edişini üýtgedýän bolsa, estetiki görnüşi bilen ulularyň we çagalaryň ulanylmagyny hem öz içine alýar. Çagalar basseýni hökmünde ulanmakdan başga-da, yslam medeniýetinde ulanylýan taharet we aýakgap arassalamak funksiýasyny üpjün edýär. Kir ýuwulýan çüýşäniň dizaýnynda umumy çemeleşme modernizm we funksionalizmdir. Bu çemeleşme dizaýna gaty möhüm täsir edýär.

Hammam

LOTUS

Hammam Lotus gülleriniň hammamlaryna oýlanmak ... Lotus hammamy, Lotus gülüniň ýapraklarynyň görnüşinden ylham almak arkaly amala aşyryldy, Konfusiý filosofiýasyny öwredýän Zhou Dýuni "Lotus gülüni palçykda ösýär we hiç haçan hapalanmaýar" -diýdi. çykyşy. Lotus ýapraklary, şu ýerde aýdylyşy ýaly hapa garşydyr. Lotus gülüniň ýaprak gurluşy seriýa önümçiliginde nusga alyndy

Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň

Jordan Apotheke

Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň Dermanhananyň içerki ajaýyp arhitekturasyny goldaýan, işleýän çyraçylar daşky görnüşi bilen göze ilmeýär, armatura dizaýnynyň ýerine ýagtylygyň täsirine ünsi çekýär. Esasy yşyklandyryş üçin yşyklandyryjylar ýa-da mebeliň görnüşini yzarlaýan maýatnik çyralary bilen birleşdirilen ýa-da asma potolokyň gyralaryna oturdylyp, mümkin boldugyça yşyklardan uzak saklanýar. Şeýlelik bilen, ulanyjylar şol bir dinamiki arka hasaplaýjylaryň reňkine gabat gelýän RGB-LED-arka plitkalardan ybarat dermanhanada geçýän ýagtylyk ýoluna ünsi jemläp bilerler.

Diwar Asylan Wc Pan

SEREL Purity

Diwar Asylan Wc Pan Arassa hajathana çüýşesi ýumşak geçişleriň agdyklyk etmegine girse-de, daşky gurşawda ýönekeý we minimal şemallary galdyrýar. Diňe estetikasy bilen ulanyjysyna täsir etmän, arassaçylyk we bigünälik bilen hem duşuşýar we tebigata hormat goýýar. Oturgyç örtüginiň toplumynyň dizaýny, aňsat sökülip bilinýän, gulplama mehanizminiň tualet oturgyçlarynyň dizaýny, gapak toplumynyň içki bölegine salynjak funksiýa dolandyryş düwmeleri. Ulanyjy bilen habarlaşýan düwmeler hapa bolmak iň kyn ýerlere ýerleşdirilýär, şonuň üçin bu arassaçylyk meselesinde goşmaça artykmaçlygy üpjün edýär.

Hammam Toplumy

FRACTURE

Hammam Toplumy Keramiki sanitariýa enjamlarynyň täsin stili, döwük aýna çyzyklarynyň ajaýyp dizaýny Düşündiriş Dekonstruktiwizm ... döwük önümleriň daşky görnüşi ýaly geometrik dizaýn elementlerini ýasamak we desonstruktiwistik stili herekete getirmek üçin gurluşyň bölekleriniň bitewiliginiň dargamagy. döwük Bieniň mysaly hökmünde iň ajaýyp seriýalardan birine duş geldi.