Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tabaklar

Musketeers

Tabaklar Pleönekeý. Elegant. Funksional. Musketeers, lazer bilen kesilen agaç aýaklary bilen şekillendirilen poroşok bilen örtülen metaldan ýasalan üç aýakly tabakdyr. Üç aýakly binanyň geometrik taýdan hakykatdanam has durnuklydygy we dört bolanyndan has az pese gaçmak mümkinçiligi bar. Ajaýyp deňagramlylyk we işleýiş bilen Musketeersiň modernistik keşbinde nepisligi ony otagyňyzda iň oňat eser edýär. Has giňişleýin maglumat: www.rachelledagnalan.com

Taslamanyň ady : Musketeers, Dizaýnerleriň ady : Rachelle Dagñalan, Müşderiniň ady : Rachelle Marie Dagñalan (rmd*).

Musketeers Tabaklar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.