Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
3D Ýüzi Tanamak Ygtyýary

Ezalor

3D Ýüzi Tanamak Ygtyýary Birnäçe datçik we kamera giriş dolandyryş ulgamy, Ezalor bilen tanyşyň. Algoritmler we ýerli hasaplamalar gizlinlik üçin döredildi. Maliýe derejesinde galplyga garşy tehnologiýa galp ýüzli maskalaryň öňüni alýar. Softumşak şöhlelendiriji yşyklandyryş rahatlyk getirýär. Ulanyjylar gözüni ýumup, gowy görýän ýerine aňsatlyk bilen girip bilerler. Duýgur däl tassyklamasy arassaçylygy üpjün edýär.

Mebel Ýygnamak Mebeliň

Phan

Mebel Ýygnamak Mebeliň Phan kolleksiýasy, Taý konteýner medeniýeti bolan Phan konteýnerinden ylham alýar. Dizaýner, Phan konteýnerleriniň gurluşyny güýçlendirýän mebelleriň gurluşyny ulanýar. Döwrebap we ýönekeý edýän görnüşi we jikme-jiklikleri dizaýn ediň. Dizaýner, beýlekilerden tapawutly çylşyrymly we üýtgeşik jikme-jiklik döretmek üçin lazer bilen kesilen tehnologiýany we CNC agajy bilen eplenýän metal list enjamyny ulandy. Gurluşyň uzyn, güýçli, ýöne ýeňil bolmagy üçin üstü poroşok bilen örtülen ulgam bilen tamamlandy.

Eplenýän Tabur

Tatamu

Eplenýän Tabur 2050-nji ýyla çenli ýer ilatynyň üçden iki bölegi şäherlerde ýaşar. Tatamunyň esasy islegi, çäkleri çäkli adamlar, şol sanda ýygy-ýygydan hereket edýänler üçin çeýe mebel bilen üpjün etmekdir. Maksat berkligi ultra inçe şekil bilen birleşdirýän içgin mebel döretmekdir. Tabagy ýerleşdirmek üçin diňe bir öwrümli hereket gerek. Lighteňil agramy saklaýan çydamly matadan ýasalan ähli halkalar, agaç taraplar durnuklylygy üpjün edýär. Oňa basyş ulanylandan soň, täsin mehanizmi we geometriýasy sebäpli bölekler bir-birine gulplanansoň, tabure güýçlenýär.

Oturgyç

Haleiwa

Oturgyç Haleiwa yzygiderli rattany süpürýän egrilere dokap, aýratyn siluet goýýar. Tebigy materiallar, häzirki döwürde ýasalan Filippinlerdäki senetçilik däplerine hormat goýýar. Jübütlenen ýa-da jümle bölegi hökmünde ulanylýan dizaýnyň köp taraplylygy bu oturgyjy dürli stillere uýgunlaşdyrýar. Form we funksiýa, merhemet we güýç, binagärlik we dizaýn arasynda deňagramlylyk döretmek, Haleiwa owadan ýaly rahat.

Lampa

Pluto

Lampa Pluto ünsi stilde berk saklaýar. Ykjam, aerodinamiki silindr burçly üçburç bazanyň üstünde ýerleşdirilen owadan tutawaç bilen aýlanýar we ýumşak, ýöne gönükdirilen ýagtylygy takyklyk bilen ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Onuň görnüşi teleskoplar bilen ylhamlandy, tersine, ýyldyzlaryň ýerine ýere ünsi jemlemäge çalyşýar. Mekgejöwen esasly plastmassadan peýdalanyp, 3d çap bilen ýasalan bu, diňe bir 3d printerleri senagat görnüşinde ulanmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan arassa.

Lampa

Mobius

Lampa Mobius halkasy Mobius lampalarynyň dizaýnyna ylham berýär. Bir çyra zolagynda iki taraplaýyn yşyklandyryş islegini kanagatlandyrjak ters we ters iki kölegeli ýüz (ýagny iki taraply ýüz) bolup biler. Specialörite we ýönekeý görnüşinde syrly matematiki gözellik bar. Şonuň üçin has ritmiki gözellik öý durmuşyna getiriler.