Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Komod

dog-commode

Komod Bu komod daşarky ite meňzeýär. Bu gaty şat, ýöne şol bir wagtyň özünde gaty işleýär. Dürli ululykdaky 13 guty bu komodyň içinde ýerleşýär. Bu komod, özboluşly bir zady emele getirmek üçin birleşdirilen üç aýry bölekden durýar. Asyl aýaklary duran itiň hyýalyny berýär.

Kruizer Ýahtasy Ýahtanyň

WAVE CATAMARAN

Kruizer Ýahtasy Ýahtanyň Deňiz hakda yzygiderli hereket edýän dünýä hökmünde pikir edip, “tolkuny” nyşan hökmünde aldyk. Bu pikirden başlap, baş egmek üçin özlerini döwýän ýaly görünýän çyzyklaryň modellerini düzdük. Taslama ideýasynyň esasyndaky ikinji element, içerki we daşarky görnüşleriň arasynda üznüksizlik çekmek isleýän ýaşaýyş meýdany düşünjesidir. Uly aýna penjireleriň üsti bilen daşarky görnüşde wizual dowamlylygy üpjün edýän takmynan 360 dereje görnüşe eýe bolýarys. Diňe däl, uly aýna gapylaryň üsti bilen açyk meýdanlarda açyk ýaşaýyş görkezilýär. Ark. Visintin / Ark. Foytik

Kompostable Gaplamak

cellulose net tube

Kompostable Gaplamak Germanyuwaş ummanda Germaniýanyň ululygyndaky zibil süýşýär. Biodegrirlenip bilinýän gaplamalary ulanmak diňe bir gazylyp alynýan baýlyklaryň zaýalanmagyny çäklendirmän, eýsem biodegrirlenip bilýän maddalaryň üpjünçilik zynjyryna girmegine hem mümkinçilik berýär. “Verpackungszentrum Graz” öý tokaýlarynyň daralmagyndan kompostable Modal sellýuloza süýümlerini ulanyp, turba torlaryny ösdürip, bu ugurda üstünlikli ädim ätdi. Torlar ilkinji gezek 2012-nji ýylyň dekabrynda Rewe Awstriýadaky supermarketleriň tekjelerinde peýda boldy. 10 tonna plastmassany diňe organiki kartoşka, sogan we sitrus miweleriniň gaplamasyny üýtgetmek arkaly halas edip bolýar.

Kofe Stoly

1x3

Kofe Stoly 1x3 burr bulgurlaryny biri-birine baglamakdan ylham alýar. Ikisem - mebel bölegi we beýni tizeri. Partshli bölekler hiç hili gural gerek bolmazdan bilelikde galar. Özara baglanyşyk ýörelgesi diňe gaty çalt ýygnamak prosesini berýän we ýeriň ýygy-ýygydan üýtgemegi üçin 1x3 laýyk hereketleri öz içine alýar. Kynçylyk derejesi çaltlyga däl-de, esasan giňişlik görüşine baglydyr. Ulanyjynyň kömegine mätäç bolan ýagdaýynda görkezmeler berilýär. Ady - 1x3 agaç gurluşyň logikasyny görkezýän matematiki aňlatma - bir element görnüşi, üç bölegi.

Şemalladylýan Çukur Gapy

JPDoor

Şemalladylýan Çukur Gapy JPDoor, şemalladyş akymyny döretmäge we şol bir wagtyň özünde ýer tygşytlamaga kömek edýän jalousie penjire ulgamy bilen birleşýän ulanyjy üçin amatly gapydyr. Dizaýn, kynçylyklary kabul etmek we olary aýratyn gözleg, usullar we ynanç bilen çözmek bilen baglanyşyklydyr. Dogry ýa-da ýalňyş hiç hili dizaýn ýok, hakykatdanam gaty subýektiw. Şeýle-de bolsa, ajaýyp dizaýnlar ahyrky ulanyjy zerurlyklaryny we talaplaryny kanagatlandyrýar ýa-da jemgyýete uly täsir edýär. Dünýä dürli burçlarda dürli dizaýn çemeleşmelerinden doly, şonuň üçin "aç galmak samsyk boluň - Stiw Job" gözleginden ýüz öwürmäň.

Köp Maksatly Stol

Bean Series 2

Köp Maksatly Stol Bu tablisany Bean Buro prinsip dizaýnerleri Kenni Kinugasa-Tsui we Lorene Faure düzdi. Taslama, fransuz egrileriniň sypaýy şekillerinden we enigma jübütlerinden ylham aldy we ofis konferensiýa otagynda merkezi bölek bolup hyzmat edýär. Umumy görnüşi, adaty resmi korporatiw konferensiýa tablisasyndan düýpgöter daşlaşýan parçalardan doly. Stoluň üç bölegi dürli oturgyçlara görä dürli umumy görnüşlere üýtgedilip bilner; üýtgemegiň yzygiderli ýagdaýy döredijilik edarasy üçin oýnawaç atmosfera döredýär.