Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol, Trestle, Plint

Trifold

Stol, Trestle, Plint “Trifold” -yň şekili üçburçluk ýüzleriň we üýtgeşik buklama yzygiderliliginiň kömegi bilen habar berilýär. Minimalist, ýöne çylşyrymly we heýkeltaraş dizaýny bar, her tarapdan özboluşly kompozisiýany açýar. Dizaýn, gurluş bitewiligini bozmazdan dürli maksatlara laýyk ulaldylyp bilner. “Trifold” sanly önümçilik usullarynyň we robot ýaly täze önümçilik tehnologiýalarynyň ulanylyşynyň sergisidir. Önümçilik prosesi, 6 okly robotlar bilen metallary eplemäge ýöriteleşen robot öndürýän kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi.

Oýunjak

Movable wooden animals

Oýunjak Dürli haýwan oýunjaklary dürli ýollar bilen hereket edýär, ýönekeý, ýöne gyzykly. Abstrakt haýwan şekilleri çagalary göz öňüne getirýär. Toparda 5 haýwan bar: Doňuz, Ördek, irairaf, Ulitka we Dinozawr. Ördekiň kellesi stoldan alanyňyzda sagdan çepe hereket edýär, size "" OK "diýýän ýaly; Irairafyň kellesi ýokardan aşaklygyna hereket edip biler; Doňuz burny, Ulitka we Dinozawryň kelleleri guýruklaryny öwüreniňizde içerden daşyna hereket edýär. Hereketleriň hemmesi adamlary ýylgyrýar we çagalary çekmek, iteklemek, öwürmek we ş.m. ýaly dürli usullarda oýnamaga mejbur edýär.

Rolly Poli, Göçme Agaç Oýunjaklar

Tumbler" Contentment "

Rolly Poli, Göçme Agaç Oýunjaklar Owlemgoşar nädip bolmaly? Tomus şemalyny nädip gujaklamaly? Elmydama käbir inçe zatlar maňa täsir edýär we özümi gaty kanagatly we bagtly duýýaryn. Nädip saklamaly we nädip eýeçilik etmeli? Ougheterlik toý ýaly gowy. Dürli materiallary ýönekeý we gülkünç görnüşde şekillendirmek isleýärin. Çagalara fiziki dünýäni tanamak, hyýallaryny höweslendirmek we daş-töweregine düşünmäge kömek etmek üçin olar bilen oýnasyn.

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar

Dimdim

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar Lisse Wan Cauwenberge, çaýkanýan oturgyç we iki sany Dimdim oturgyjy birleşdirilende bäşlik ýaly köp görnüşli çözgüdi döretdi. Oturan oturgyçlaryň her biri polat diregli agaçdan ýasalýar we hoz şkafynda gutarýar. Çaga oturgyçlaryny emele getirmek üçin oturgyjyň aşagyndaky iki sany gysgyçyň kömegi bilen iki oturgyç biri-birine oturdylyp bilner.

Çaýhana We Çaý Çaýlary

EVA tea set

Çaýhana We Çaý Çaýlary Gabat gelýän käseler bilen özüne çekiji bu ajaýyp çaý çaýkanyp bilýär we içmek hezil. Bedeniň garyndysy we ösmegi bilen bu çaý küýzesiniň üýtgeşik görnüşi, esasanam gowy guýulýar. Kuboklar dürli usullar bilen eliňizde höwürtge döretmek üçin köp taraply we täsirli, sebäbi her bir adamyň käse tutmak meselesinde öz çemeleşmesi bar. Kümüşden ýasalan halka ýa-da ýalpyldawuk ak gapakly we ak reňkli käseler bilen ýalpyldawuk ak reňkde bar. Içine poslamaýan polat süzgüç. ÇIMKLENDIRMELERI: çaýhana: 12,5 x 19.5 x 13,5 käse: 9 x 12 x 7,5 sm.

Sagat

Zeitgeist

Sagat Sagat akylly, tehnologiýa we çydamly materiallar bilen baglanyşykly zeitgeisti görkezýär. Önümiň ýokary tehnologiýaly ýüzi ýarym torus uglerod korpusy we wagt displeýi (ýeňil deşikler) bilen aňladylýar. Uglerod geçmişiň galyndylary hökmünde metal bölegini çalyşýar we sagadyň işleýiş bölegini nygtaýar. Merkezi bölegiň ýoklugy, innowasion LED görkezijiniň nusgawy sagat mehanizminiň ornuny tutýandygyny görkezýär. Softumşak yşyk çyrasy eýesiniň halaýan reňkiniň aşagynda sazlanyp bilner we ýagtylyk datçigi yşyklandyryşyň güýjüne gözegçilik eder.