Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ysly Diffuzor

Magic stone

Ysly Diffuzor Jadyly daş, durmuş enjamlaryndan has köp zat, jadyly atmosfera döretmäge ukyply. Onuň görnüşi, derýanyň suwy bilen ýumşadylan daş hakda pikirlenip, tebigatdan ylham alýar. Suw elementi simwoliki taýdan ýokarky aşaky bedenden aýyrýan tolkun bilen aňladylýar. Suw bu önümiň esasy elementidir, ultrases barlagy arkaly suwy we ysly ýagy atomlaşdyrýar we sowuk bug döredýär. Tolkun hereketi, reňkleri rahat üýtgedýän LED çyra arkaly atmosferany döretmäge hyzmat edýär. Gapagy urup, ähli funksiýalary dolandyrýan mümkinçilik düwmesini işjeňleşdirýärsiňiz.

Taslamanyň ady : Magic stone, Dizaýnerleriň ady : Nicola Zanetti, Müşderiniň ady : Segnoinverso Srl.

Magic stone Ysly Diffuzor

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.